ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಳಾಸ
ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

mdmescom@rediffmail.com /
md@mesco.in

0824-2885701 / 9448289400 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ mdmescom@rediffmail.com 0824-2885700 / 9448289422 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಇಂದಿರಮ್ಮ ಎಂ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ mdmescom@rediffmail.com 0824-2885702 / 9448289571 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದ್ಮಾವತಿ ಡಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

dtmescom@rediffmail.com /

dt@mesco.in

0824-2885707 / 9448289401 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
 ಬೀನಾ ಎ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ dtmescom@rediffmail.com 0824-2885706 / 9480833094 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ - ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಿ ವಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

famescom@rediffmail.com

mescomfa@gmail.com

0824-2885716 / 9448289402 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋರ್ಕರ್ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆ ಮತ್ತು ಕಾ)

famescom@rediffmail.com

caiaco@mesco.in

0824-2885741 / 9480880445 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಡಿ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 

famescom@rediffmail.com

dcafinanceco@mesco.in

0824-2885721 / 9448289562 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಉಮೇಶ್ ಎ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆದಾಯ) famescom@rediffmail.com 0824-2885720 / 9480880475 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗ್ಡೆ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಪ್ರ)

famescom@rediffmail.com

aofinanceco@mesco.in

0824-2885722 / 9448289564 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆದಾಯ& ಕಾನೂನು)

famescom@rediffmail.com

aorevenueco@mesco.in

0824-2885725 / 9448289567 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು)

famescom@rediffmail.com

aoaccountsco@mesco.in

0824-2885723 / 9448998795 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಘುರಾಮ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಟಿ&ಎಸ್) (ಪ್ರ) famescom@rediffmail.com 0824-2885724 / 9448289566 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು - 1) famescom@rediffmail.com 0824-2885728 / 9480880436 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಿರಿಕ್ಷಿತ ಬಿ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು - 2) famescom@rediffmail.com 0824-2885729 / 9480841308 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಟರಾಜ್ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆದಾಯ & ಕಾನೂನು- 1) famescom@rediffmail.com 0824-2885730 / 9480880561 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆದಾಯ & ಕಾನೂನು- 2) famescom@rediffmail.com 0824-2885739 / 9480880489 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಶ್ವಿನ್  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು- 1) famescom@rediffmail.com 0824-2885730 / 9480880563 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಳಿನ ಟಿ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು- 2) famescom@rediffmail.com 0824-2885737  ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಆಂಟೊನಿ ಬ್ರಿಟೊ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಟಿ & ಎಸ್) famescom@rediffmail.com 0824-2885737 / 9480880564 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸ್ವೀಟಿ ಲೋಲಿತ ಕೋಯೆಲ್ಹೋ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಲೆಕ್ಕಗಳು) famescom@rediffmail.com 0824-2885731  ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ದೀಪಕ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) famescom@rediffmail.com 0824-2885717 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶಿವೇಶ್ ಜಿ ಕೆ  ಸಹಾಯಕರು (ಟಿ&ಎಸ್-1) famescom@rediffmail.com 0824-2885738  ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನೂರಿಯಾ ಚೆಶ್ಮಾ ವೈ ಎಂ ಸಹಾಯಕರು (ಟಿ&ಎಸ್-2) famescom@rediffmail.com 0824-2885737 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಬೀನಾ ಎ  ಸಹಾಯಕರು (ಆದಾಯ & ಕಾನೂನು) famescom@rediffmail.com 0824-2885732 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಕೃಪಾ ಆರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಲೆಕ್ಕಗಳು) famescom@rediffmail.com -- ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ
ಜಗದೀಶ ಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂ.ಪ) faiamescom@rediffmail.com / fa@mesco.in 0824-2885740 / 9448289405 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹರೀಶ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ. ಪ)

faiamescom@rediffmail.com/

aoiaco@mesco.in

0824-2885744 / 9448289569 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಿನಯಾ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) faiamescom@rediffmail.com 0824-2885745 / 9480880547 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋರ್ಕರ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ & ಮಾ.ಸಂ.ಅ) (ಪ್ರ) gmmescom@gmail.com 0824-2885757 / 9480833099 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ & ಮಾ.ಸಂ.ಅ) agm_mescom@rediffmail.com / agmco@mesco.in 0824-2885742 / 9448289411 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) (ಪ್ರ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885764 / 9480833098 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶ್ವೇತ ಎಂ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ & ಮಾ.ಸಂ.ಅ) (ಪ್ರ) agm_mescom@rediffmail.com / aoadminco@mesco.in 0824-2885743 / 9448289570 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004. 
ರವಿ ಸಿ ಮಠಪತಿ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪಿಂಚಣಿ) (ಪ್ರ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885765 / 9448289568 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಆಂಟೊನಿ ಬ್ರಿಟೊ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಹುಂಡಿ) (ಪ್ರ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885726 / 9480833089 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶ್ವೇತ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885746 / 9480841307  ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರವಿ ಸಿ ಮಠಪತಿ  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885762 / 8277882817 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಹುಂಡಿ) (ಪ್ರ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885726 / 9480880562 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಎಸ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885749 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ (ಹುಂಡಿ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885747 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಯನ ಎ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ  (ಸಿಬ್ಬಂದಿ)  agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885760 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರೇಖಾ ಕೆ ಎಸ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885759 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನುಪ್‌ ರಾಜ್‌ ರಾವ್‌ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885748 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸದಾನಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಹಣಕಾಸು) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885734 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಆರೊನ್ ಅಸ್ಟೋನ್ ಪೈಸ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಹುಂಡಿ - 2) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885735 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸುಜನರಾಣಿ ಪಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ) agm_mescom@rediffmail.com 0824-2885748 ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)‌

setmng@rediffmail.com /

semescom@gmail.com /

setechco@mesco.in

0824-2885770 / 9448289406 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಮೋಹನ್‌ ಎನ್‌ ಆರ್‌  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) (ಪ್ರ) 

semescom@gmail.com /

eecivilco@mesco.in

0824-2885771 / 9448289415 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಲೀನಾ ಮರಿಯಾ ಲೋಬೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

semescom@gmail.com /

eetechco@mesco.in

0824-2885774 / 9448289419 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನಿತ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1) semescom@gmail.com 0824-2885778 / 9448289414 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ-2) semescom@gmail.com 0824-2885777 / 9448289565 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಬಿಂದು ಜೆ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) semescom@gmail.com 0824-2885784 / 9480880511 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಕ್ಷತ ಎ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) semescom@gmail.com 0824-2885782  ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶಿವಾನಂದ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್ ) semescom@gmail.com 0824-2885785 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್  ರವಾನೆ ಗುಮಾಸ್ತ semescom@gmail.com 0824-2885791 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಾಗ
ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885796 / 9448998700 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸವಿತ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಪಿಆರ್) (ಪ್ರ) seprojectmescom@gmail.com / eeaprco@mesco.in 0824-2885772 / 9448289416 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸವಿತ ಬಿ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-1) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885776 / 9448289552 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನಿತ ಎಸ್ ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-2 & ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885779 / 9480841301 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನಿವ್ಯ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-1) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885783 / 9480841392 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಶ್ಮಿ ವೈ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-2) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885781 / 9480880594 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಜ್ಜಂಪುರ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-3) seprojectmescom@gmail.com  0824-2885780 / 9480880594 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಪಿ ದಿನೇಶ್‌ ಉಪಾಧ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ) seecoml@rediffmail.com / secomlco@mesco.in 0824-2885810 / 9448289410 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಜೊವಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೆ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ) seecoml@rediffmail.com / eecomlco@mesco.in 0824-2885813 / 9448289541 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.

ದೀಪಕ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್.ವಿ.ಸಿ.ಎಂ) (ಪ್ರ) seecoml@rediffmail.com / eehvcmco@mesco.in 0824-2885813
9448289563
ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಜಯಪ್ರಸಾದ್‌ ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) seecoml@rediffmail.com / ee_vigilance@mesco.in 0824-2885815 / 9448289420 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ದೀಪಕ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com / eeebcco@mesco.in 0824-2885812 / 9448998731 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿಎ&ಕ್ಯೂಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885816 / 9480880471 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಎ) (ಪ್ರ)

seecoml@rediffmail.com

eeraco@mesco.in

0824-2885814 / 9448289413 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಲ್ಸ ಪಿ ಟಿ  ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885811 / 9448289412 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆರ್.ಎ) seecoml@rediffmail.com  0824-2885820 / 9448998777 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸೀಮಾ ಎಂ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885811 / 9448289412 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಾಣಿ ಎಸ್ ಲೋಖರೆ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಎ) (ಪ್ರ) seecoml@rediffmail.com
aeeraco@mesco.in
0824-2885822  ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಾಣಿ ಎಸ್ ಲೋಖರೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ) seecoml@rediffmail.com / aeecomlco@mesco.in

0824-2885822 / 9448998772

ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿಎ&ಕ್ಯೂಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885813 / 9480833067 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com / aoebcco@mesco.in 0824-2885819 / 9448289542 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಧಿಕಾರಿ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885826 / 9480841309 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885827 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ  ಸಹಾಯಕ (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) seecoml@rediffmail.com 0824-2885828 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರವಿಕಿರಣ್ ಹೆಚ್ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com 0824-2885829 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್  ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಇಬಿಸಿ) seecoml@rediffmail.com -- ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ
ಉಮೇಶ್ಚಂದ್ರ ಕೆ ವಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಖರೀದಿ) sepmescom@rediffmail.com / seprocco@mesco.in 0824-2885795 / 9448289408 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸುಜಾತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಖರೀದಿ) sepmescom@rediffmail.com / eeprocco@mesco.in 0824-2885797 / 9448289495 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಿನುತಾ ಹೆಚ್ ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವರ್ಕ್ಸ್) sepmescom@rediffmail.com / eeworksco@mesco.in 0824-2885798 / 9448289418 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸುಭಾಷಿನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಖರೀದಿ) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885801 / 9448289547 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ದೀಪಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವರ್ಕ್ಸ್)

sepmescom@rediffmail.com

aeeworksco@mesco.in

0824-2885799 / 9448289536 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹರಿದಾಸ್ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಯೋಜನೆ)

sepmescom@rediffmail.com

aoprocco@mesco.in

0824-2885802 / 9448289561 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-1) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885803 / 9480880434 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸಲ್ಮಾ ಎಸ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ-2) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885804 / 9480880433 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶೀತಲ್ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವರ್ಕ್ಸ್-1) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885805 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಡೆನಿಟಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವರ್ಕ್ಸ್-2) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885807 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಿದ್ಯಾ ಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವರ್ಕ್ಸ್) sepmescom@rediffmail.com 0824-2885806 ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಲೋಹಿತ್‌ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ)

eeit@mesco.in

itwing2017@gmail.com

0824-2885885 / 9480880470 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಘುನಾಥ್‌ ನಾಯ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-1) aeeit1@mesco.in 0824-2885839 / 9480880496 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಕ್ಷಿತ ಎಂ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-2) aeeit2@mesco.in 0824-2885840 / 9480880495 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಅಕ್ಷಿತ ಎಂ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-3) (ಪ್ರ) aeeit3@mesco.in 0824-2885823 / 8277882798 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಐಟಿ) (ಪ್ರ) aoit@mesco.in 0824-2885838 / 9480880509 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-1) aeit_gis@mesco.in 9480841357 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸಂಜೀವ್ ರಾಣಗಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-2) aeit_gen@mesco.in  0824-2885846 / 9480841361 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-3) aeit_network@mesco.in  0824-2885841 / 9480880570 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಶುಭದಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-4)   0824-2885847 / 9480841362 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ವಿಜಯ ಆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-5) aeit_idams@mesco.in 0824-2885843 / 9480841358 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಕಾವ್ಯ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-6) aeit_wss@mesco.in  0824-2885842 / 9480841349 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹಾಜಿರ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-7) aeit_mda@mesco.in 0824-2885845 / 9480880571 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಪಾರ್ವತಿ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟಿ-8) aeit_wams@mesco.in 9480841350 ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಸಹಾಯಕ (ಐಟಿ)     ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಭಾಗೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಐಟಿ) jait.mescom@gmail.com 

0824-2885844

9148179717

ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ರಮೇಶ್‌ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಐಟಿ)

sm@mesco.in

sm_mesco@rediffmail.com

0824-2885825 / 9480833095

ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಮೆಸ್ಕಾಂ
ಪ್ರಭಾತ್ ಜೋಶಿ ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ acsmescom@rediffmail.com 0824-2885709 / 9448289561 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಹರಿದಾಸ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ acsmescom@rediffmail.com 0824-2885709 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ
ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ) mcpromescom@gmail.com 0824-2885755 / 9448289423 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕೋಶ
ವಾಸುದೇವನ್ ಕೆ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  pgcmescom@gmail.com  0824-2885758 / 9480880476 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು - 575004.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-09-2021 01:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ