ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಲೋಹಿತ್‌ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemng@yahoo.com 0824-2424149
9448289429
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಸಂಜೀವ್ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eemng@yahoo.com

0824-2424149 9448289576

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomngdvn@rediffmal.com 0824-2445698
9448289574
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶೋಭಾ‌ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)

aoiamngdvn@rediffmail.com

0824-2440145
9448289575
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ,ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೃತಿ ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)

eeemng@yahoo.com

0824-2424149 9480841395

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶಿಲ್ಪಾ.ಬಿ.ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)
eemang@yahoo.com

0824-2424149 9480841395

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ದೀಪಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
aomngdvn@rediffmail.com

0824-2445698 9480841310

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಯಶೋದ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)
aomngdvn@rediffmail.com

0824-2445698

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶಾಂತಿ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)

aoiamngdvn@rediffmail.com

0824-2440145 9448289575

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ,ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480833033
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480841300
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ದಿನೇಶ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480880493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪುಪ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aoiamngdvn2@gmail.com 0824-2483033
9480880494
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eeemescom.mng2@gmail.com

0824-2483033 9480880400

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಸುನೀತ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ao.mng2@gmail.com

0824-2485033 9480841313

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)(ಪ್ರ) aoiamngdvn2@gmail.com

0824-2483033 9480880483

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು

 

ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593
9448289443
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ವಿಜಯಲಷ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕ) aomescomputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289634
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಯೋಗಿಶ್ ಎಲ್‌ ಎನ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289635
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ನಿವ್ಯಾ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eekptclputtur@rediffmail.com

08251-236412

9480880525

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) aomescomputtur@rediffmail.com 08251-236412 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಯೋಗಿಶ್ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aomescomputtur@rediffmail.com 08251-236412 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು

 

ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebantwal@gmail.com 08255-233910
9448998769
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪೈ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)  eebantwal@gmail.com

08255-233910 9448998792

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998773
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998771
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)(ಪ್ರ) eebantwal@rediffmail.com

08255-233910 9480880550

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eebantwal@rediffmail.com

08255-233910 9480841315

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕುಶಲಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebantwal@rediffmail.com

08255-233910

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ

 

ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289438
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಎಸ್‌ ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289604
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಜಿ ಸತೀಶ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2523187
9448289602
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಆಶಾ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2526572
9448289603
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಚಿಗಟೇರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eeudpmescom@yahoo.com

0820-2520895 9480880415

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeudpmescom@yahoo.com

0820-2526572 9480841316

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeudpmescom@yahoo.com

0820-2526572 9480841317

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುತಿ ವಿಥೀಕಾ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ

 

ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಕೇಶ್ ಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998770
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಭಟ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998798
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998775
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekdprmescom@yahoo.com

08254-232490 

9448998796

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಭರತರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eekdprmescom@yahoo.com

08254- 232490 9480880410

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಉಮ ಸಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eekdprmescom@yahoo.com

08254-235490 9480841320

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಶೇಖರ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)(ಪ್ರ) eekdprmescom@yahoo.com

08254-235490 9480841321

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ

 

ಕಾರ್ಕಳ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
 ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  eeemescomkrk@gmail.com 8277882885  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
 ಶರ್ಮಿಳಾ ನಾತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ)   8277882886  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-271100
9448289446
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಂಸ ಎಸ್‌ ಅರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eesmgmescom@rediffmail.com

08182-271100 9448289660

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ರಾಚೇಗೌಡ ಎನ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-279045
9448289658
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಾದಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಸ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-225564
9448289659
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಪಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eesmgmescom@rediffmail.com

08182-221100 9480880422

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಜಿ ಪಿ ಆನಂಸ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eesmgmescom@rediffmail.com

08182-229045 9980841322

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಎ ಇ ರವಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesmgmescom@rediffmail.com

9480880491

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಿಶೋರ್‌ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187
9480833032
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಪಿ ಎಸ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಎಂ. ಇ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270183
9480833035
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ರವಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270194
9480833036
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಕಮಲ ಕೆ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eebdvtmescom@rediffmail.com

08282-270183 9480841327

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಸಂಗೀತಾ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebdvtmescom@rediffmail.com

08282-270194 9480841328

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಸಾಗರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-226270
9448289459
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಹೆಚ್‌ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesgrkptcl@rediffmail.com

08183-226290 9448289698 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220307
9448289696
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಸಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220498
9448289697
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಕಾಂಚನ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eesgrkptcl@rediffmail.com

08183-226270 9480880548

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) eesgrkptcl@rediffmail.com

08183-220370 9480841330

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ಗುತ್ಯಪ್ಪ.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)(ಪ್ರ) eesgrkptcl@rediffmail.com

08183-220370 9480841331

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401
ರೇಖಾ.ಎ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aoiasagar@rediffmail.com

08183-220498 9480841332

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ-577401

 

ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಇಂದುಧರ್‌ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

eeshikaripura@gmail.com

08187-222626
9448998768
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427
ಮಂಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ)

eeshikaripura@gmail.com

08187-222675 9448998763

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427
ಇ ಡಿ ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222625
9448998761
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427
ಮಂಜಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222001
9448998762
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ತೌಸಿಫ್‌ ಪಠಾಣ್
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

eeshikaripura@gmail.com

08187-222625 9480841335

 
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427
ರಾಜು.ಪಿ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aoiaskpr@rediffmail.com

08187-222001 9480841336

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ -577427

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಟಿ.ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222393
9448289455
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ಎಸ್‌ ಚಿದಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeecmlmescom@rediffmail.com

08262-223050 9448289476

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಎಮ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222524
9448289474
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ಜಿ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222525
9448289475
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

eeecmlmescom@rediffmail.com

08262-298001 8277882860

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ಮಂಜೇಶ್ವರ್‌ ಹೆಚ್.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeeckmgkptcl474@gmail.com

08262-298003 9480841337

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101

 

ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಿದ್ದೇಶ್‌  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480880480 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480833088 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ರಮೇಶ್ ಎಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882801 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಎಸ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882796 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಪೂಜಾ ಪೋಬಿಱಯಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com 9480880582 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomecomkoppa@gmail.com 9480880587 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ

 

ಕಡೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekadur473@rediffmail.com 08267-221598
9448289560
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekadur473@rediffmail.com

08267-221598 9448289522 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಟಿ ಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eekadur473@rediffmail.com 08267-221776
9448289493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಸತೀಶ್ ಜಿ ದೂಲಪ್ಪನವರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekadur473@rediffmail.com 08267-222399
9448289521
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ದಿವ್ಯಶೀ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eekadur473@rediffmail.com

08267-221598 8277882866

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಸಿಂಧು‌ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ) eekadur473@rediffmail.com

8277882867

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಹೆಚ್‌ ಅನುಪಮ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eekadur473@rediffmail.com

08267-221776 9480880440

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಆಶಾ ರಾಣಿ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekadur473@rediffmail.com

8277882841

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2023 04:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080