ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemng@yahoo.com 0824-2424149
9448289429
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eemng@yahoo.com 9448289576 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಐ/ಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomngdvn@rediffmal.com 0824-2445698
9448289574
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶೋಭಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aomngdvn@rediffmal.com 0824-2440145
9448289575
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480833033
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480841300
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ದಿನೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480880493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪುಪ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480880494
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು

 

ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593
9448289443
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಶಿಲ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಮಂಜ ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomescomputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289634
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289635
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು

 

ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebantwal@gmail.com 08255-233910
9448998769
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎನ್ ಮಂಜ ನಾಯಕ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998773
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎ ಡಿ ಹೆಚ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪವಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998771
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ

 

ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶರತ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289438
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಎಸ್‌ ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289604
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಜಿ ಸತೀಶ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeudpmescom@yahoo.com 0820-2523187
9448289602
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಗಿರೀಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2526572
9448289603
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ

 

ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಕೇಶ್ ಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998770
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9480880497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998796
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-271100
9448289446
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಂಸ ಎಸ್‌ ಅರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-271100 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕೆ ರಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eesmgmescom@rediffmail.com 08182-279045
9448289658
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಾದಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-225564
9448289659
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಎನ್‌ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187
9480833032
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಆರ್‌ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಎಂ. ಇ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270183
9480833035
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270194
9480833036
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಸಾಗರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-226270
9448289459
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಪಿ. ಉಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220307
9448289696
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220498
9448289697
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ

 

ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಎಮ್‌ ಅರ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222675
9448998768
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಎಮ್‌ ಅರ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222675 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಇ ಡಿ ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222625
9448998761
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಡಿ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222001
9448998762
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222393
9448289455
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಎಸ್‌ ಚಿದಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222393 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಐ/ಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222524
9448289474
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಜಿ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222525
9448289475
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 

ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480880480 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480880480 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಎನ್ ವಿ ನಾಮದೇವ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882801 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಎಸ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882796 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ

 

ಕಡೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಡಿ ಜಯಣ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekadur473@rediffmail.com 08267-221598
9448289560
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ರವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eekadur473@rediffmail.com 08267-221776
9448289493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಸತೀಶ್ ಜಿ ದೂಲಪ್ಪನವರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekadur473@rediffmail.com 08267-222399
9448289521
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-05-2020 03:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ