ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು

ಈ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್/ಪ್ರಚಾರಗಳು/ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ ಕಾಯಿದೆ-2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಲೋಹಿತ್‌ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemng@yahoo.com 0824-2424149
9448289429
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eemng@yahoo.com

0824-2424149 9448289576

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomngdvn@rediffmal.com 0824-2445698
9448289574
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶೋಭಾ‌ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)

aoiamngdvn@rediffmail.com

0824-2440145
9448289575
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ,ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೃತಿ ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)

eeemng@yahoo.com

0824-2424149 9480841395

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶಿಲ್ಪಾ.ಬಿ.ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂ)
eemang@yahoo.com

0824-2424149 9480841395

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ದೀಪಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
aomngdvn@rediffmail.com

0824-2445698 9480841310

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಯಶೋದ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)
aomngdvn@rediffmail.com

0824-2445698

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶಾಂತಿ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ)