ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemng@yahoo.com 0824-2424149
9448289429
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಪ್ರವಿತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eemng@yahoo.com

0824-2424149

9448289576

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aomngdvn@rediffmal.com 0824-2445698
9448289574
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
ಶೋಭಾ‌ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) aomngdvn@rediffmal.com 0824-2440145
9448289575
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480833033
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480841300
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ದಿನೇಶ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480880493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು
ಪುಪ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeemescom.mng2@gmail.com 0824-2483033
9480880494
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು

 

ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593
9448289443
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-237593 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕ) aomescomputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289634
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಯೋಗಿಶ್ ಎಲ್‌ ಎನ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-236412
9448289635
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು

 

ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebantwal@gmail.com 08255-233910
9448998769
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪೈ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)  eebantwal@gmail.com

08255-233910

9448998792

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998773
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಡಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebantwal@rediffmail.com 08255-233910
9448998771
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ

 

ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪುತ್ರನ್‌ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289438
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಎಸ್‌ ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2521201
9448289604
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಜಿ ಸತೀಶ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2523187
9448289602
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಗಿರೀಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeudpmescom@yahoo.com 0820-2526572
9448289603
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ

 

ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ರಾಕೇಶ್ ಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998770
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9480880497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eekdprmescom@yahoo.com 08254-232490
9448998796
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಗಿರೀಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekdprmescom@yahoo.com

08254-232490

9448998798 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-271100
9448289446
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಂಸ ಎಸ್‌ ಅರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eesmgmescom@rediffmail.com

08182-271100

9448289660

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕೆ ರಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-279045
9448289658
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಾದಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಸ್‌  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesmgmescom@rediffmail.com 08182-225564
9448289659
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಿಶೋರ್‌ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187
9480833032
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಪಿ ಎಸ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270187 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಎಂ. ಇ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270183
9480833035
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ರವಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eebdvtmescom@rediffmail.com 08282-270194
9480833036
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಸಾಗರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-226270
9448289459
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಹೆಚ್‌ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eesgrkptcl@rediffmail.com

08183-226290

9448289698 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220307
9448289696
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eesgrkptcl@rediffmail.com 08183-220498
9448289697
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ

 

ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಇಂದುಧರ್‌ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222675
9448998768
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಎಮ್‌ ಅರ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222675 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಇ ಡಿ ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222625
9448998761
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಸಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeshikaripura@rediffmail.com 08187-222001
9448998762
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222393
9448289455
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಎಸ್‌ ಚಿದಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) eeecmlmescom@rediffmail.com

08262-223050

9448289476

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಲೆಕ್ಕಗಳು) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222524
9448289474
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಜಿ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eeecmlmescom@rediffmail.com 08262-222525
9448289475
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 

ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಿದ್ದೇಶ್‌  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480880480 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಸುಧೀರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಎಂ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  9480833088 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಎನ್ ವಿ ನಾಮದೇವ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882801 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಎಸ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) ee.mescom.koppa.division@gmail.com  8277882796 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ

 

ಕಡೂರು ವಿಭಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekadur473@rediffmail.com 08267-221598
9448289560
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಎ ಸೈಯದ್‌ ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekadur473@rediffmail.com

08267-221598

9448289522 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಅನುಪಮ ಹೆಚ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಲೆಕ್ಕಗಳು) eekadur473@rediffmail.com 08267-221776
9448289493
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಸತೀಶ್ ಜಿ ದೂಲಪ್ಪನವರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) eekadur473@rediffmail.com 08267-222399
9448289521
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-11-2021 03:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080