ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಲಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಪುಷ್ಪ ಎಸ್ ಎ  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್)‌ ceemescom@rediffmail.com

0824-2425888

9448289424

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
2 ಮೌರಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ceemescom@rediffmail.com 0824-2421287
9448289425
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
3 ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ) ceemescom@rediffmail.com   ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
4   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ceemescom@rediffmail.com   ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
5 ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ) ceemescom@rediffmail.com 0824-2425888
9448289426
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
6 ಎಂ ಎನ್‌ ಲೋಕನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸಿವಿಲ್) ceemescom@rediffmail.com 9480880512 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
7 ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಆರ್.ಟಿ.) ceemescom@rediffmail.com 9480880472 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
8 ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ (ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಆರ್.ಜಿ.ಜಿ.ವಿ.ವೈ) ceemescom@rediffmail.com 0824-2425888
9480833038
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
9   ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ceemescom@rediffmail.com 0824-2425570
9448289557
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಹೆಚ್‌ ಬಸಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್)‌ ceesmg_mescom@rediffmail.com 9480880565 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
2 ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ ಎನ್‌ ಎಂ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ceesmg_mescom@gmail.com 9480880591 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
3 ಜೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ceesmg_mescom@gmail.com 9480880590 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
4 ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ceesmg_mescom@gmail.com 8277882794 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
5 ಹೆ ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸಿವಿಲ್) ceesmg_mescom@gmail.com 9480880589 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
6 ಇಂದುಧರ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ceesmg_mescom@gmail.com 9480880566 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಮಂಜಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2443549
9448289427
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
2 ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪ್ರ)(ಕ) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2444915
9448289572
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
3 ಸತೀಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2448582
9448289428
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
4 ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (1) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
9480880407 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
5 ಮುರಳಿಧರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (2) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
9480880406 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
6 ನವೀನ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2443540
9448289546
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
7 ಮುರಳಿಧರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
- ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
8 ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
- ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು
9 - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ seemngmescom17@gmail.com
seemngmescom17@rediffmail.com 
- ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಉಡುಪಿ ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ನರಸಿಂಹ ಪಂಡಿತ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9448289407
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
2 ಶರತ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) eeudupicircle@gmail.com 0820-2525040 
9480833039
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
3 ಜಿ ಸತೀಶ್ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  dcaudupi@gmail.com 0820-2525040 
9480833042
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
4 ಗೀರಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480841359
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
5 ಜೋತ್ಸಾನ ಪ್ರಭು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 2 aeetaqcudupi@gmail.com 0820-2525040 
9480833018
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
6 ಸಂಜೀವ ಹಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480833073
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
7 ಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  (33 ಕೆವಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480833063
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
8 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  (33 ಕೆವಿ ಕುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ನೋಡಲ್) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480833050
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
9 ಆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಯನ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  seeudupi16@gmail.com 0820-2525040
9480833061
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
10 ನಾಗಶ್ರೀ ಆರ್. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480841360
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102

  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಶಶಿಧರ್‌ ಎಸ್‌ ಜಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seesmg_mescom@rediffmail.com,
seesmgmescom@gmail.com
08182-270449
9448289444
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
2 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) (ಪ್ರ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225544
9448289655
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
3 ಪಾಲಕ್ಷಯ್ಯ ಎನ್ ಎಂ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  seesmgmescom@gmail.com 08182-270914
9448289445
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
4 ವರ್ಷ ಚವಾಣ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225546
9448289657
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
5 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಟಿ ಇ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ seesmgmescom@gmail.com 08182-270914
9448289539
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
6 ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಎಂ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225546
8277882800
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
7 ನಿತೀನ್ ಬಿ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225546
8277882799
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಹೆಚ್‌ ಎನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ‌  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಪ್ರ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 295513
9480833031 
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
2 ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480833037 
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
3 ಇಂದುಧರ್ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) dcacmlmescom@gmail.com 08262 233311
9480833082 
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
4 ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480880519
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
5 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್) aeehtrcmlmescom@gmail.com 08262 222070
9480833072
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
6 ಮೋಹನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಸಿವಿಲ್) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480880592
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
7 ಡಿ.ಇ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) (ಪ್ರ) mescom_vigckm@rediffmail.com 08262 223240
9448289556 
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
8 ಡಿ.ಇ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ.) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480841344
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
9 ಸುನೀಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) dcacmlmescom@gmail.com 08262 233311
9480833034 
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
10 ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480880520
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
11 ಕೆ ಎಲ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್) aeehtrcmlmescom@gmail.com 08262 222070
9480880529
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 
12 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9448931428
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಡ, ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-11-2021 02:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080