ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಲಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗಳು

ಈ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್/ಪ್ರಚಾರಗಳು/ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ ಕಾಯಿದೆ-2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಪುಷ್ಪ ಎಸ್ ಎ  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್)‌ ceemescom@rediffmail.com

0824-2425888

9448289424

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
2 ಮೌರಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ceemescom@rediffmail.com 0824-2421287
9448289425
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
3 ಚೈತನ್ಯ ಜಿ ಎನ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ) ceemescom@rediffmail.com 9480880593  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
4 ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಪ್ರ) ceemescom@rediffmail.com  9448289426 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
5 ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಸಾಜಿದ್‌ ಎಸ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (33 ಕೆ ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಆರ್.ಟಿ.) ceemescom@rediffmail.com 8277882794 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
6 ಮೊಹನ್‌ ಎನ್‌ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸಿವಿಲ್)(ಪ್ರ) ceemescom@rediffmail.com 9480880512 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌(ವಿ) ರವರ ಕಛೆರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆರ್.‌ ಟಿ ವೃತ್ತ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು -575001
7 ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಆರ್.ಜಿ.ಜಿ.ವಿ.ವೈ) ceemescom@rediffmail.com

0824-2425888

9480833038

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
8 ಬೈಜು ಕೆ ನಾಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ceemescom@rediffmail.com
9480880478
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
9 ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ceemescom@rediffmail.com 9480880479 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
10   ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ceemescom@rediffmail.com

0824-2425570

9448289557

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
11 - ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು

dyspmescom@rediffmail.com

9448998729 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
12 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗೌಡರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ)

ceemescom@rediffmail.com

8277882802 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
13 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗೌಡರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ceemescom@rediffmail.com

8277882872 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಹೆಚ್‌ ಬಸಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್)‌

ceesmg_mescom@rediffmail.com

9480880565 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
2 ಎನ್‌.ವಿ. ನಾಮದೇವ್ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ)

ceesmg_mescom@gmail.com

9480880591 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
3 ಕೆ ಎಸ್‌ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ)(ಪ್ರ)

ceesmg_mescom@gmail.com

9480880590 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
4 ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೆಚ್‌ ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ceesmg_mescom@gmail.com

8277882794 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
5 ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸಿವಿಲ್)‌

ceesmg_mescom@gmail.com

9480880589 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
6 ಇಂದುಧರ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ceesmg_mescom@gmail.com

9480880566 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
7 ಪಂಕಜ ಕೆ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ceesmg_mescom@gmail.com

8277882883 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
8 ಮದುಸೂಧನ್‌ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ceesmg_mescom@gmail.com

9480880514 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203
9 ಅಂಜಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ceesmg_mescom@gmail.com  

8277882883 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭವನ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577203

 

ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2443549
9448289427
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
2 ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕ) (ಪ್ರ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2444915
9448289572
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
3 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಡಿ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ 

seemngmescom17@gmail.com/

seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2448582
9448289428
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
4 ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (1)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
9480880407 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
5 ಮುರಳಿಧರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (2) (ಪ್ರ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
9480880406 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
6 ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್)(ಪ್ರ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
9448289573 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
7 ದಿನೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 

0824-2443540

9448289546

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
ಮುರಳಿಧರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

eemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com

 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015
9 ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

seemngmescom17@gmail.com /

seemngmescom17@rediffmail.com 
0824-2444915 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು -575015

 

ಉಡುಪಿ ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ದಿನೇಶ್‌ ಉಪಾಧ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9448289407
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
2 ರಮೇಶ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) dcaudupi@gmail.com

0820-2532238

9480833042

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
3 ಶರತ್‌ ಚಂದ್ರಪಾಲ್‌  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) eeudupicircle@gmail.com 0820-2525040 
9480833039
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
4 ಗೀರಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040
9480841359
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
5 ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪ್ರಭು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 2 aeetaqcudupi@gmail.com 0820-2525040 
9480833061
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
6 ಸಂಜೀವ ಹಾಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480833018
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
7 ನಾಗಶ್ರೀ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (33 ಕೆವಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040 
9480833073
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
8 ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ)

 

seeudupi16@gmail.com/

aeevig@gmail.com

0820-2525040
9448289441
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
9 ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಜುಕ್ತಿಮಠ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಸಿವಿಲ್)(ಪ್ರ) seeudupi16@gmail.com 0820-2525040  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
10 ಆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ dcaudupi@gmail.com

0820-2532238

9480833061

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
11 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) seeudupi16@gmail.com

0820-2525040 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
12 ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ಲೇರಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) aeehtudupi@gmail.com

0820-2525040

8277882821

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102
13 ಅಕ್ಷತಾ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) seeudupi16@gmail.com

0820-2525040 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ - 576102

  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಶಶಿಧರ್‌ ಎಸ್‌ ಜಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seesmg_mescom@rediffmail.com,
seesmgmescom@gmail.com
08182-270449
9448289444
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
2 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) (ಪ್ರ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225544
9448289655
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
3 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಟಿ ಇ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) seesmgmescom@gmail.com 08182-270914
9448289445
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
4 ಚಂದನಾ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  seesmgmescom@gmail.com 08182-225546
9448289657
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
5 ಕೆ ಎಲ್‌ ರಂಗನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಸಿವಿಲ್)(ಪ್ರ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225544 9448289453 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
6 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಟಿ ಇ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ seesmgmescom@gmail.com 08182-270914
9448289539
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
7 ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಎಂ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) seesmgmescom@gmail.com 08182-225546
8277882800
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

8.

ನಿತೀನ್‌ ಬಿ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) seesmgmescom@gmail.com

08182-270914

9448289445

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಲರಾಜ್ ಉರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

  

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ವೃತ್ತ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
1 ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 295513
9480833031 
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
2 ಜೆ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233312
9480833037 
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
3 ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) dcacmlmescom@gmail.com 08262 200414
9480833082 
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
4 ಸಚಿನ್‌ ಕೋಲ್‌ಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಕ)(ಪ್ರ) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233313
9480880519
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
5 ಉಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್) aeehtrcmlmescom@gmail.com 08262 295075
9480833072
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಪ್ಲೋರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
6 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ. ಹೆಚ್‌.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಸಿವಿಲ್) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233313
9480880592
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
7 ಸತೀಶ್ ಎ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್)  mescom_vigckm@rediffmail.com 08262 223240
9448289556 
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
8
ಲೋಹಿತ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ.) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233313
9480841344
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
9 ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  dcacmlmescom@gmail.com 08262 200414
9480833034 
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
10 ಸಚಿನ್‌ ಕೋಲ್‌ಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ)  seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233313
9480880520
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
11
ಉಮೇಶ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್) aeehtrcmlmescom@gmail.com 08262 295075
9480880529
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಪ್ಲೋರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
12 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) seecmlmescom@rediffmail.com 08262 233313
9448931428
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ., ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರತ್ನಗಿರಿ ರೋಡ್‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 11:10 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080