ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು

 

 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು
ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅತ್ತಾವರ  ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_no1@yahoo.in 0824-2421833
9448289430
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು
ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ಮುಬೀನ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aes3mallikatte@gmail.com

0824-2443542

9448289579
9448289590

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಜೆಪ್ಪು ಶಾಖೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) a.e.s1jeppu@gmail.com

0824-2418066

9448289578
9448289588

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಪ್ಪು, ಬೋಲಾರ್, ಮಂಗಳೂರು
ನೆಹರು ಮೈದಾನ  ಶಾಖೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemaidan@yahoo.com

0824-2423127

9448289580
9480841372

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೆಹರು ಮೈದಾನ, ಮಂಗಳೂರು
ಬಿಜೈ ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aebejai@gmail.com

0824-2210099

9448998793

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಲಶೇಖರ  ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ದಯಾಳು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeno_3@rediffmail.com 0824-2231132
9448289432
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಲಶೇಖರ -1 ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae_kul@rediffmail.com

0824-2231039

9448289581

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ -1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ ಡ್ಯಾನಿಸಿಯಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2263001

9448998764

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಾಂಮಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಪಡೀಲ್ ಶಾಖೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aepadil@rediffmail.com

0824-2275075

9448998794

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಲಶೇಖರ -2 ಶಾಖೆ ಡ್ಯಾನಿಸಿಯಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2232477

9448289596

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ನೀರುಮಾರ್ಗ ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್‌ ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2231039

8277882873

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೀರುಮಾರ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ದಯಾನಂದ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeulsmescom@rediffmail.com 0824-2468333
9448998702
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಉಳ್ಳಾಲ -1  ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2461133

9448289583

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೋಟೆಕಾರ್  ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ಎನ್‌  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2280233

9448998734

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕೋಣಾಜೆ  ಶಾಖೆ ನಿತೇಶ್‌ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2284644

9448998735

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಉಳ್ಳಾಲ -2  ಶಾಖೆ ನಿತೇಶ್‌ ಹೆಚ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeullala2@rediffmail.com

0824-2460444

9448289597

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemgd@rediffmail.com 0824-2451189
9448998791
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ಮಂಗಳೂರು
ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಖೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೆಚ್‌ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemgd@rediffmail.com

0824-2450199

9448289582

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಾಖೆ ವಿನೋದ್‌ ಸಿ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2450191

9448998799

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ್ಟಾರ, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಂಟಿಕಾನ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   7448289595  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಟಿಕಾನ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾವೂರು  ಉಪವಿಭಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekvr@rediffmail.com 0824-2482060
9448289431
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokavoor@gmail.com

0824-2481656

9448289591

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕೂಳೂರು ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2482656

9480833068

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೂಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಬಜ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2253610

9448289594

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಜ್ಪೆ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombkp@yahoo.com 0824-2408756
9480833053
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಣಂಬೂರು ಶಾಖೆ ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopanambur@gmail.com

0824-2407756

9448289593

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಣಂಬೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ಉಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aebkpdis@gmail.com

0824-2407756

9480880405
9448289592

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಸುರತ್ಕಲ್  ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುರತ್ಕಲ್  ಉಪವಿಭಾಗ ಸೈಯದ್ ಫೀಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesurathkal@yahoo.co.in 0824-2478379
9448289433
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಖೆ ಬಿ ವಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosurathkal@gmail.com

0824-2475379

9448289584

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಮುಕ್ಕ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) setmng@rediffmail.com

0824-2475736

9480880560

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಕ್ಕ, ಮಂಗಳೂರು
ಕಾಟಿಪಳ್ಳ  ಶಾಖೆ ಬಂಗೇರ ಜೆ ಎಸ್‌  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jayashetty@gmail.com 0824-2270379
9448289599
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಮುಲ್ಕಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮುಲ್ಕಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemulki@gmail.com 0824-2294426
9480880487
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಲ್ಕಿ
ಮುಲ್ಕಿ ಶಾಖೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶೆಣೈ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2290537

9448289585

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಲ್ಕಿ
ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokglmescom@gmail.com

0824-2295500

9448289586

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಸುಬೀಶ್‌ ಎಂ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2282155

9480880501

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ

  

ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemoodbidri@gmail.com 08258-239051
9448289496
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08258-236255

9448289587

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 
ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು  ಶಾಖೆ ಸುಭಾಷ್ ವಿ ಎ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   08258-265676
9448289460
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು 
ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆ ಡಿ ಎಂ ಗೀಮ ನಾಯಕ್‌  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebelvai1@gmail.com

08258-276167

9448289601

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳುವಾಯಿ

 

ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೈಕಂಬ  ಉಪವಿಭಾಗ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekaikamba@yahoo.com 0824-2258202
9480833029
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೈಕಂಬ
ಕೈಕಂಬ ಶಾಖೆ ಮೋಹನ್ ಟಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2258102

9448289598

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೈಕಂಬ
ಎಡಪದವು ಶಾಖೆ ಕೆ ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2256302

9480833047

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎಡಪದವು
ಮುಚ್ಚೂರು ಶಾಖೆ ಶಿವರಾಮ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2299302

9480833030

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಚ್ಚೂರು

 

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಪುತ್ತೂರು ನಗರ  ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeputturmescom@gmail.com 08251-230393
9448289504
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಪುತ್ತೂರು - 1 ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) so1puttur@mesco.in

08251-236393

9448289638

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ನಿತಿನ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0851-251401

9448289646

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
ಪುತ್ತೂರು - 2 ಶಾಖೆ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-236493

9448289644

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಬನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ವೀರ ನಾಯಕ್ ಡಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-233393

9480841354

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬನ್ನೂರು 

 

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ    ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) (ಪ್ರ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-285393
9480833065
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಕುಂಬ್ರ ಶಾಖೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-285683

9448289645

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಬ್ರ
ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-282063

9448998736

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸವಣೂರು 
ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ಪುತ್ತು ಜೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-288493

9448998737

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
ಈಶ್ವರಮಂಗಳ ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeeshwaramangala@gmail.com

08251-289283

9480833074

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ

 

ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsullia@rediffmail.com 08251-231399
9448289505
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ
ಸುಳ್ಯ ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeemescomsullia@rediffmail.com 

08257-233299

9448289643

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ
ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಶಾಖೆ ಕೆ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-272499

9448289653

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ
ಆರಂತೋಡು ಶಾಖೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಸಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-265199

9448998740

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಂತೋಡು
ಜಾಲ್ಸೂರು ಶಾಖೆ ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-233399

9480841352

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಾಲ್ಸೂರು 

 

ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಜಿ ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkadaba@rediffmail.com 08251-260159
9480833044
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡಬ
ಕಡಬ ಶಾಖೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-260158

9448289647

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡಬ
ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-254493

9448998725

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ 
ಅಲಂಕಾರು ಶಾಖೆ ಜೊಸೇಫ್ (ಪ್ರ) ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-263600

9448998738

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲಂಕಾರು
ಬಿಳಿನೆಲೆ ಶಾಖೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08251-262353

9480841353

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಳಿನೆಲೆ

 

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsbmanya@rediffmail.com

08257-281699

9480841346

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ ಚಿದಾನಂದ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-281355

9480841355

 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಗುತ್ತಿಗಾರು  ಶಾಖೆ ಎ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-282199

9448289652

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 
ಪಂಜ ಶಾಖೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08257-278399

9480841351

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಜ

 

ಬಂಟ್ವಾಳ 1 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಂಟ್ವಾಳ 1 ಉಪವಿಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescombtl@rediffmail.com 08255-232810
9448289503
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ - 1
ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ದೇವಿಕಿರಣ್ ವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je_byndoor@rediffmail.com
sosalethur@gmail.com
08255-272369
9480880469
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ
ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಶಾಖೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aobcroad@mesco.in

08255-233369

9448289640

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್
ಪೊಳಲಿ  ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0824-2266222

9480880466

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೊಳಲಿ 
ಮುಡಿಪು ಶಾಖೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಪ್ರಭು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-260787

9480880468

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಡಿಪು
ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಶಾಖೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somelkar@mesco.in

08255-280410

9448289651

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಲ್ಕಾರ್
ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-280810

9480833081

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಖೆ ಸದಾಶಿವ ಜೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-275381

9480880474

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ

 

ಬಂಟ್ವಾಳ 2 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಂಟ್ವಾಳ 2 ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombtl2@gmail.com 08255-298760
9480833054
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ - 2
ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ ಭಟ್ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobantwal@rediffmail.com

08255-234910

9448289639

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ವಾಮದಪದವು ಶಾಖೆ ತಿಲಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-282369

9448998742

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಾಮದಪದವು 
ವಗ್ಗ ಶಾಖೆ ಟಿ ಎನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sovogga@rediffmail.com

08255-285902

9448998741

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಗ್ಗ 
ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddakatte@rediffmail.com

08255-269900

9448998742

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ 
ಕಕ್ಕೆಪದವು ಶಾಖೆ ನಿತೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokakkepadavu@rediffmail.com

08255-289839

9480880482

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಕ್ಕೆಪದವು 

 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08256-232095
9448289502
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ತಿ ಮಧು ಬಾಬು  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemescombel@gmail.com

08256-234064

9448289642

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಶಾಖೆ ಕೆ ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemadanthyar@yahoo.in

08256-279475

9448289649

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ವೇಣೂರು ಶಾಖೆ ಬೂಬ‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemescomvenoor@gmail.com 08256-286258
9448289650
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವೇಣೂರು
ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖೆ ಎ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeemescomkalleri@rediffmail.com

08256-238495

9448998739

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲೇರಿ
ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je.aladangady.mescom@gmail.com 9480880579 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಳದಂಗಡಿ

 

ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೋಶಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08255-239909
9448998733
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ
ವಿಟ್ಲ ಶಾಖೆ ಸತೀಶ್‌ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sovittl@gmail.com

08255-239309

9448289641

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ 
ಮಾಣಿ ಶಾಖೆ ದಿನೇಶ್‌ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-274300

9448998704

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಾಣಿ
ಸಾಲೆತ್ತೂರು  ಶಾಖೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosalethur@gmail.com

08255-236410

9448998743

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು 
ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖೆ ಆನಂದ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08255-239068

9448998744

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಕ್ಕುಡ
ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖೆ ಎಂ ಸತೀಶ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soukkuda@gmail.com

08255-266200

9480880500

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕನ್ಯಾನ

 

ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ ಬೆಂಜಮಿನ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08256-236607
9480833055
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಜಿರೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ ಸುಹಾಸ್ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08256-277265

9480880580

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆ ವಸಂತ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soujjireujjire@gmail.com

08256-237666

9448289654

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಜಿರೆ 
ಸೋಮಂತಡ್ಕ  ಶಾಖೆ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08256-288244

9480880467

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೋಮಂತಡ್ಕ 
ಕೊಕ್ಕಡ ಶಾಖೆ ಎನ್‌ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sodharmasthala@gmail.com

9448289648

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಕ್ಕಡ

 

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಡುಪಿ ನಗರ  ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಗಣರಾಜ್ ಭಟ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_udupi@rediffmail.com 0820-2521761
9448289439
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿ - 1 ಶಾಖೆ ಅಕ್ಷತ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeudupi1.usd@gmail.com

0820-2527443

9448289606

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿ - 2 ಶಾಖೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeudupi2.usd@gmail.com

0820-2526961

9448289607

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಪುತ್ತೂರು (ಅಂಬಾಗಿಲು) ಶಾಖೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeputtur.usd@gmail.com

0820-2580146

9448289618

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಂಬಾಗಿಲು, ಪುತ್ತೂರು
ಮಲ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemalpe.usd@gmail.com

0820-2537216

9448289619

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಲ್ಪೆ 
ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಶಾಖೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jekunjibettu.usd@gmail.com

0820-2520694

9480880502

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು
ಉದ್ಯಾವರ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಗುರವ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeudyavara.usd@gmail.com 

0820-2526138

9448289620 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉದ್ಯಾವರ 

 

ಮಣಿಪಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮಣಿಪಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ರನ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemanipal@gmail.com 0820-2573699
9448998727
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣಿಪಾಲ
ಮಣಿಪಾಲ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soalevoor@mesco.in

0820-2572168

9448289615

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣಿಪಾಲ
ಅಲೆವೂರು ಶಾಖೆ ಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soalevoormescom@gmail.com

0820-2592182

9448289617

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲೆವೂರು
ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಹೆಚ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohdkmescom@gmail.com

0820-2542606

9448289616

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ
ಪೆರ್ಡೂರು ಶಾಖೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soperadoor@gmail.com

0820-2543230

9448998703

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೆರ್ಡೂರು
ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶಾಖೆ ಅಜಯ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0820-2549800

9448998705

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ
ಪರ್ಕಳ ಶಾಖೆ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopklmescom@gmail.com

0820-2544711

9480880503

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪರ್ಕಳ

 

ಕಾಪು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾಪು ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_kaup@rediffmil.com 0820-2579977
9448289498
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಪು
ಕಾಪು ಶಾಖೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokup@gmail.com

0820-2551036

9448289608

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಪು
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶಾಖೆ ಗ್ರೀಶ್ಮಾ ಎಸ್‌ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopadubidri@gmail.com

0820-2555056

9448289611

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ
ಕಟಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokatapady@gmail.com

0820-2557270

9448289622

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಟಪಾಡಿ
ಶಿರ್ವ ಶಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0820-2554193

9448289623

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರ್ವಾ
ಮುದರಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಗ್ರೀಶ್ಮಾ ಎಸ್‌ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0820-2550222

9448998710

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುದರಂಗಡಿ

 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಅಶೋಕ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescombvr@gmail.com 0820-2561234
9448289497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ
ಬಹ್ಮಾವರ -1 ಶಾಖೆ ಉದಯ ಖಾರ್ವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobvr1@gmail.com

0820-2561066

9448289609

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಹ್ಮಾವರ
ಬಹ್ಮಾವರ -2 ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

0820-2560179

9448289550

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಹ್ಮಾವರ
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekalpr@gmail.com

0820-2580963

9448289612

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ
ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ ಎನ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionoffice@gmail.com

0820-2568566

9448289621

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ
ಪೇತ್ರಿ ಶಾಖೆ ಜಗದೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) Sopethri904@gmail.com

0820-2566766

9480833028

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೇತ್ರಿ 

 

ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekdpr@rediffmail.com 08254-230490
9448289500
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಕುಂದಾಪುರ-1 ಶಾಖೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeomsection1kdpr@gmail.com

08254-233372

9448289613

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಕುಂದಾಪುರ-2 ಶಾಖೆ  ಎನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jesection2@gmail.com

08254-233371

9448289624

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಗೋಪಾಡಿ ಶಾಖೆ  ಸುನೀಲ್‌ ಆರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) gopadysection@gmail.com

08254-261382

9448289626

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗೋಪಾಡಿ 

 

ಬೈಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೈಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescom_byndoor@rediffmail.com 08254-252028
9448289499
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಂದೂರು
ಬೈಂದೂರು ಶಾಖೆ  ಶಶಿರಾಜ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebyndoor@rediffmail.com

08254-251028

9448289628

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಂದೂರು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ  ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08254-258199

9448998706 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಲ್ಲೂರು
ನಾವುಂಡ ಶಾಖೆ  ವಿಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jenavunda@gmail.com

08254-255266

9480880507

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಾವುಂದ
ಶಿರೂರು ಶಾಖೆ ಸುಜೀತ್‌ ಕುಮಾರ್‌  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08254-253028 

9480880504

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರೂರು 

 

ಕೋಟ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೋಟ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkota@gmail.com 0820-256586
9480880473
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ
ಕೋಟ ಶಾಖೆ  ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somescomkota@gmail.com

0820-2564386

9448289610

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ 
ಶಿರಿಯಾರ ಶಾಖೆ  ವೈಭವ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soshiriyara@gmail.com

0820-2567755

9480833027

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಿಯಾರ
ಸಾಸ್ತಾನ ಶಾಖೆ  ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosasthana@gmail.com

0820-2584488

9480880464

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಸ್ತಾನ 

 

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಯಶವಂತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomshn@gmail.com 08259-280300
9480880497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
ಹೊಸಂಗಡಿ ಶಾಖೆ  ಸುದರ್ಶನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08259-288799

9448998712

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸಂಗಡಿ 
ಬೆಳ್ವೆ ಶಾಖೆ  ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾನುಬೋಗ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08259-283538

8277882825

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ವೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಾಖೆ  ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddapura@gmail.com

08259-284280

9448289625

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಅಂಪಾರು ಶಾಖೆ  ರಾಜೇಶ್‌ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddapura@gmail.com

08259-282300

9480880576

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಂಪಾರು
ಹಾಲಾಡಿ ಶಾಖೆ  ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾನುಬೋಗ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohalady@gmail.com

08259-281538

9448289627

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಾಲಾಡಿ

 

ತಲ್ಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ

ತಲ್ಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ ಕಾಮತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeethallur@gmail.com 08254-238028
9480880498
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಲ್ಲೂರು

ತಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ 

ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sureshababus@gmail.com
jethallur@gmail.com

08254-238182

9448289629

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಲ್ಲೂರು
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08254-275909

9448998707

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ 
ನಾಡಾ  ಶಾಖೆ  ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08254-279600

9480880505

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಾಡಾ 
ವಂಡ್ಸೆ ಶಾಖೆ  ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೋಗವೀರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08254-239282

9480880506

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಂಡ್ಸೆ 

 

ಕಾರ್ಕಳ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಕಳ ಉಪವಿಭಾಗ ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್(ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescomkrk@rediffmail.com 08258-230648
9448289501
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ) mescomkrk@rediffmail.com 9480880421   ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)  mescomkrk@rediffmail.com 8277882792   ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ-ಎ ಶಾಖೆ ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekarkala@rediffmail.com 9448289614 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-ಎ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ-ಬಿ ಶಾಖೆ ಸಂಪತ್‌(ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokarkalab@rediffmail.com 9448289630 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-ಬಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಬೈಲೂರು  ಶಾಖೆ ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobailur@rediffmail.com 9448998711 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಲೂರು 
ಬಜಗೋಳಿ ಶಾಖೆ ಸೊಮಯ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobajagoli@rediffmail.com 9448998708 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಜಗೋಳಿ
ಹೊಸ್ಮಾರು  ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸ್ಮಾರು

 

ನಿಟ್ಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ನಿಟ್ಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಟ್ಟೆ 
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)      
  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)       
ನಿಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998709 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಟ್ಟೆ 
ಬೆಳ್ಮಣ್ ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289633 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ಮಣ್ 
ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಂಡ್ಕೂರು 
ಸಾಣೂರು ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಣೂರು 

 

ಹೆಬ್ರಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೆಬ್ರಿ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

mescomhebri@gmail.com

mescomhebri@rediffmail.com

08253-251079
9480833051
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಬ್ರಿ
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ)      
  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)       
ಹೆಬ್ರಿ ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohebri@gmail.com 9448289631 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಬ್ರಿ
ಅಜೆಕಾರ್  ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soajekar@gmail.com 9448289632 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಜೆಕಾರ್ 
ಮುದ್ರಾಡಿ  ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುದ್ರಾಡಿ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 1  ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 1  ಉಪವಿಭಾಗ ಸುರೇಶ್‌ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesmgcsd1@gmail.com 08182-222267
9448289448
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ಎಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeu1csd1smg@rediffmail.com

08182-242424

9448289662

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-2  ಶಾಖೆ ಕೆ ಎಂ ನಂದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeu2csd1smg@rediffmail.com
rsdsmgpil@rediffmail.com

08182-272229

9448289663

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-3  ಶಾಖೆ  ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ವಿ   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-222675

9448289675 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 2 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 2  ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsd2smg@gmail.com 08182-228930
9448289449
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-4  ಶಾಖೆ ಎ ಎಸ್‌ ರವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-223436

9448289665

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -4, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-5  ಶಾಖೆ ಆರ್‌ ವಿಶ್ವನಾಥ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  aeu5csd2smg@rediffmail.com

08182-229502

9448289666

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -5, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-6  ಶಾಖೆ ಎ ಎಸ್‌ ರವಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-222225 

9448289677

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ  ಘಟಕ -6, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 3 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 3  ಉಪವಿಭಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsd31012015@rediffmail.com 08182-251556
9480841339
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-7 ಶಾಖೆ ಜಗದೀಶ ಎಂ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-258038

9448289664

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -7, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-8 ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ ವೈ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-256777

9448289679

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -8, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-9 ಶಾಖೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-251566

9448289676

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -9, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಪಾಲಕ್ಷಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdsmg@rediffmail.com 08182-220864
9448289506
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಹೊಳಲೂರು ಶಾಖೆ ‌ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಪಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-245819

9448289683

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳಲೂರು
ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಬಿ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficermegaravalli@gmail.com

08182-238050

9448289684

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಜೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-242577

9448289685

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ - 2 ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಗಾಜನೂರು ಶಾಖೆ ರಮೇಶ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-234199

9448998728

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗಾಜನೂರು
ಪಿಲಂಗಿರಿ ಶಾಖೆ ಚೇತನ್‌ ಸಿ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-236622

9480841341

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಿಲಂಗಿರಿ  

 

ಕುಂಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಂಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವೈ ಯಶವಂತ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekumsi@rediffmail.com 08182-262354
9480841340
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಸಿ
ಕುಂಸಿ ಶಾಖೆ ಮಧನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08182-262348

9448289682

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಸಿ
ಆಯನೂರು  ಶಾಖೆ ಪಾಡುರಂಗ ಎನ್‌ ಎಲ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) navi4028@gmail.com

08182-235650

9448289680

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆಯನೂರು
ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಅಮಿತ್‌ ಉದಯ್‌ ಆರ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) anil.aragamscm@gmail.com

08182-230387

9448289681

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಶಾಖೆ ಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841342 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ

 

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomtth@gmail.com 08181-227322
9448289508
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ಎನ್‌ ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficertown@gmail.com

08181-228222

9448289672

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ನಗರ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ಅರುಣ್‌ ಭಟ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficermandagadde@gmail.com

08181-228222

9448289692

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೈಯ್ಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08181-277611

9448289694

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೇಗರವಳ್ಳಿ
ಅರಗ ಶಾಖೆ  ಯು ಎಂ ಗುರುಬಸವಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08181-256399

9480841343

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಗ 
ಕಟ್ಟೇಹಕ್ಲು ಶಾಖೆ   ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಟಿ ಎನ್‌ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)    9482243988 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಟ್ಟೇಹಕ್ಲು 

 

ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombjvl@gmail.com 08181-295121
8277882835
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ 
ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ ಸಿ ಶೇಷಗಿರಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobejjuvalli@gmail.com

08181-256399

9480841343

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ 
ಕೊನಂದೂರು ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokonandur@gmail.com

08181-276660

9448289695

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊನಂದೂರು  
ಮಂದಗಡ್ಡೆ ಶಾಖೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶ್ಫಾಕ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somandagadde@gmail.com

08181-245506

9448289693

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂದಗಡ್ಡೆ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsdbdvt@rediffmail.com 08282-266086
9448289454
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ವೇಣು ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescom_lakkavalli@rediffmail.com
je1rsdbdvt@gmail.com

08282-271035

9448289668

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-266319

9448289669

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-3 ಶಾಖೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-266786

9448289670

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-4 ಶಾಖೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) so3bdvtcsd@mesco.in

08282-269677

9448289688

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-5 ಶಾಖೆ ಭರತ್‌ ಟಿ. ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeu5csdbdvt@gmail.com

9480841393

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -‌5 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಉಪವಿಭಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersd507@gmail.com 08282-266986
9448289507
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-256340

9448289671

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಭದ್ರಾವತಿ
ಕುಡ್ಲಿಗೆರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokudigere691@gmail.com

08282-236817

9448289691

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಡ್ಲಿಗೆರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭಾರಂದೂರು ಶಾಖೆ ಜಯಶ್ರೀ ಎಸ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-240101

9448289687 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭಾರಂದೂರು, ಭದ್ರಾವತಿ
ಕಾ & ಪಾ ಘಟಕ - 1 ( ನಗರ) ಶಾಖೆ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-270643

9448289689 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ (ನಗರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಹೊಳೆಹೊನ್ನುರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ಉಪವಿಭಾಗ ಆರ್‌ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) jtahnr2012@gmail.com 08282-235024
9480833052
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ನಗರ ಶಾಖೆ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-235450

9448289673

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ  ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ  ಎನ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-235977

9448289690

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಕಲ್ಲಿಹಳ್ಳ ಶಾಖೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-236063

9480833048

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಿಹಳ್ಳ
ಅನವೇರಿ ಶಾಖೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08282-244050

9480833049

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅನವೇರಿ 

  

ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ‌ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಎಚ್‌ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsagar@gmail.com 08183-220650
9448289516
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಆನಂದಪುರ ಶಾಖೆ ಯೋಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08183-262480

9448289470

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನಂದಪುರ 
ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ ಜಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeaen2016@gmail.com

08183-237740

9448289471

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅವಿನಹಳ್ಳಿ 
ತ್ಯಾಗರ್ಥಿ ಶಾಖೆ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebyk2016@gmail.com

08183-233400

9448998786

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತ್ಯಾಗರ್ಥಿ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 3 ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08183-220270

9480880597

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಮಾಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08183-260001

9480880598

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಾಸೂರು 

 

ಸಾಗರ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಾಗರ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ನಂದೀಶ್‌ ಎಚ್‌ ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdsgr@gmail.com 08183-227270
9480880595
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae2sagara2016@gmail.com

08183-226098

9448289461

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 2 ಶಾಖೆ ವಸಿಂ ಅಖ್ತರ್ ಮುಜಾವರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08183-226098

9448289462

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ

 

ಸೊರಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸೊರಬ ಉಪವಿಭಾಗ ಲೋಹಿತ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesorab_mescom@yahoo.co.in 08184-272506
9448289518
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೊರಬ
ಸೊರಬ ಶಾಖೆ ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್‌ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08184-272206

9448289463

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೊರಬ
ಉಳವಿ  ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08184-252320

9448998787

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳವಿ 
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಶಾಖೆ ಮುಖ್ತರ್‌ ಎ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08184-262500

9448998785

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ 

 

ಹೊಸನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೊಸನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeehnr@rediffmail.com 08185-221559
9448289517
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸನಗರ
ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆ (ಪಟ್ಟಣ)  ಮಯ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಎ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aehnr2016@rediffmail.com

08185-221203

9448289468

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸನಗರ
ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ಶಂಕರ್ ಕದಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08185-242773

9448289473

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ
ನಗರ ಶಾಖೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jenagara2016@yahoo.com

08185-243469

9448998790

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಗರ

 

ಜೋಗ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಜೋಗ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomjog@rediffmail.com 08186-244238
9448289520
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ
ಜೋಗ ಶಾಖೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08186-244238

9448289469

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ 
ಬ್ಯಾಕೋಡು ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಕೆ ಹೆಚ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08186-241099

9448998784

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬ್ಯಾಕೋಡು 
ತಾಳಗುಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880599 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಾಳಗುಪ್ಪ 

 

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ  ಬಿ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeshikaripura@rediffmail.com 08187-223240
9448289519
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಚೇತನ್‌ ವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08187-222060

9448998778

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಈಸೂರು  ಶಾಖೆ ಸಂಜೀವ್ ಬ್ಯಾಂಕೋಳಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeeavt@rediffmail.com 9448289472 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಈಸೂರು 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಗರ ಶಾಖೆ ಎನ್‌ ಪ್ರಮೋದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಎಸ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998778 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಹೊಸೂರು ಶಾಖೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್‌  ಎಸ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998780 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸೂರು

 

ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೇಶವ ಎನ್ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeshiralakoppa@gmail.com 08187-233031
9448998776
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಎಸ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08187-222060

9448289467

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ನಗರ ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ ವಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08187-222404

9448998779

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08187-23711

9480880538

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ
ತೊಗರ್ಸಿ ಶಾಖೆ ಬಾಲರಾಜು ವೈ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somescomsomanthadka@gmail.com

08187-235300

9480880539

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೊಗರ್ಸಿ

 

ಆನವಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಆನವಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್‌ ಮಂಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeavt@rediffmail.com 08184-267222
9448998783
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನವಟ್ಟಿ
ಆನವಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289464 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನವಟ್ಟಿ 
ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ ಶಾಖೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆಚ್ ಎನ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998713 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ 
ಬಾರಂಗಿ ಶಾಖೆ ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeeavt@rediffmail.com 9448998781 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾರಂಗಿ 
ಜಡೆ ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998782 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಡೆ 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್‌ ಚಿದಾನಂದ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  aeeusdckm@rediffmail.com 08262-222594
9448289457
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ ಭರತ್‌ ಸಿ ಎನ್‌  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08262-23556

9448289482

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ ಟಿ ಎಂ ಅಭಿಷೇಕ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08262-235566

9448289483

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಸಿ ಆರ್‌  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soaldur@rediffmail.com

08262-229813

9448289484

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ  ಉಪವಿಭಾಗ ಜಿ ರಾಜಶೇಖರ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdcml@rediffmail.com 08262-222421
9448289509
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಕಳಸಾಪುರ ಶಾಖೆ ಎ ಬಿ ಮಧುಸೂದನ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) om7klp@gmail.com 9480833046 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸಾಪುರ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್‌ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je4rsdcml@rediffmail.com

08262-222421

9448289485

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ -5 ಶಾಖೆ ಚಂದ್ರ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08262-222421

9448289492

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -5 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ -6 ಶಾಖೆ ಸಿ ಗೀರಿಶ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08262-222421

9448998789

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -6 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಬಿ ಎನ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jesakarayapatna@rediffmail.com

9480880535

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ

 

ಅಲ್ದೂರು  ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅಲ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿ ಎನ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeealdur@rediffmail.com

08262-250977

9480880532

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲ್ದೂರು 
ಅಲ್ದೂರು ಶಾಖೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08262-250087

9448289486

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲ್ದೂರು 
ಸರಗೋಡು ಶಾಖೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಚಾರ್ಯ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880534 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸರಗೋಡು
ಎಸ್.ಎಂ.ಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosmpete@gmail.com 9480880542 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎಸ್.ಎಂ.ಪೇಟೆ
ಹಂಡಿ ಶಾಖೆ ಬಸವರಾಜು  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880543 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಂಡಿ

 

ಮೂಡಿಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemdgmescom11@gmail.com  08263-222080
9448289510
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08263-222080

9448289478

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ದಾರದಹಳ್ಳಿ  ಶಾಖೆ ವೀರೇಶ್ ಡಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882816 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ದಾರದಹಳ್ಳಿ
ಬಣಕಲ್ ಶಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08263-232207

9448289489

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಣಕಲ್ 
ಜನ್ನಾಪುರ ಶಾಖೆ ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08263-230207

9448289538

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜನ್ನಾಪುರ 

 

ಕಳಸ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಳಸ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಚಿನ್ ಕೆ(ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekalasamescom@gmail.com

08263-274240

9448289490

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಕಳಸ 1 ಶಾಖೆ ಸಚಿನ್  ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekalasamescom@gmail.com

08263-274425

9448289490

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಕಳಸ 2 ಶಾಖೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882814 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಬಾಳೂರು ಶಾಖೆ ಎ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemescombalur@gmail.com 8277882815 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೂರು

 

ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಕೆ(ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkoppa@gmail.com 08265-222660
9448289511
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ  ಶಾಖೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಥೊಡ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08265-221060

9448289480

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ 
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ ಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08265-245260

9448289481

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಯಪುರ 
ಹರಿಹರಪುರ ಶಾಖೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08265-274511

9448289491

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹರಿಹರಪುರ

 

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು  ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಗೌತಮ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombhr@yahoo.co.in 08266-250469
9448289514
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಶಾಖೆ ಗೌತಮ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescomnrapura@gmail.com

08266-220135

9448289488

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ,  ಕೊಪ್ಪ 
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಾಖೆ  ಎಂ ಜಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08266-250969

9448289487

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08266-227322

9480833025

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ 

 

ಕಡೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಡೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಎಂ ಎಸ್‌ ನಂದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_kdrmescom@rediffmail.com 08267-221022
9448289513
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ರಾಜು ಸಿ ವಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-259532

9448289528

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 
ಕಡೂರು ಶಾಖೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-221213

9448289544

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು 
ಮತಿಘಟ್ಟ  ಶಾಖೆ ಸಂಜಯ್ ಎ ಎಂ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-231541

9448289526

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮತಿಘಟ್ಟ 
ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಎನ್‌ ವಿರೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-244547

9448289527

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ
ಕಡೂರು ನಗರ ಶಾಖೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸಿ ಎನ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jekadurrural@rediffmail.com

08267-222500

9448289545

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು 
ನಿಡಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಗೌತಮ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-232111

9480833041

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಡಘಟ್ಟ

 

ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesrgmescom@gmail.com 08265-250364
9480841345
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ನಗರ ಶಾಖೆ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289479 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ 
ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಪ್ರಶಾಂತ್  ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08265-250164

9480841347

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ 

 

ಬೀರೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೀರೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಎಂ ಎಸ್ ನಂದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeebrr_mescom@rediffmail.com 08267-255776
9448289512
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿರೂರು
ಯಗಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ವಿನಾಯಕ ಬಿ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescomyagatti@gmail.com

08267-240024

9448289529

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಯಗಟ್ಟಿ
ಬೀರೂರು ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಜೆ ಟಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-256300

9480833040

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿರೂರು
ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಕಿಶೋರ್ ರಾಜು ಟಿ ಎನ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08267-230527

9448289530

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು 

 

ತರಿಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ತರಿಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಜಯ್ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeepkr@gmail.com 08261-223953
9448289515
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ತರಿಕೆರೆ - 1 ಶಾಖೆ ಅಜಯ್ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae.trkr@gmail.com

08261-222253

9448289523

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08261-239475

9448289525

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ
ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಬಾಲು  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08261-236610

9448289531

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಣಸಘಟ್ಟ
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಹೆಚ್‌ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08261-254466

9448289533

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
ತರಿಕೆರೆ - 2 ಶಾಖೆ ರಂಗೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

9739571769

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ

 

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeajp_mescom@rediffmail.com 08261-245135
9448289543
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಜ್ಜಂಪುರ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್‌ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08261-245135

9448289534

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ಶಿವನಿ ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeesrgmescom@gmail.com

08261-246688

9448289532

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವನಿ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಘಟಕ - 2 ಶಾಖೆ ಜಯರಾಮ ಎಲ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  

08261-245333

9448289524

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2023 06:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080