ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು

 

 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು
ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_no1@yahoo.in 0824-2421833
9448289430
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು
ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ಮುಬೀನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aes3mallikatte@gmail.com 9448289579
9448289590
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಜೆಪ್ಪು ಶಾಖೆ ವಸಂತ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) a.e.s1jeppu@gmail.com 9448289578
9448289588
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಪ್ಪು, ಬೋಲಾರ್, ಮಂಗಳೂರು
ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಶಾಖೆ ಯೋಗೆಂದ್ರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemaidan@yahoo.com 9448289580
9480841372
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೆಹರು ಮೈದಾನ, ಮಂಗಳೂರು
ಬಿಜೈ ಶಾಖೆ ಬೈಜು ಕೆ ನಾಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aebejai@gmail.com 9448998793 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ದಯಾಳು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeno_3@rediffmail.com 0824-2440132
9448289432
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಲಶೇಖರ -1 ಶಾಖೆ ಗಣೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae_kul@rediffmail.com 9448289581 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ -1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ ಪ್ಯಾನಿಯಲ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998764 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಾಂಮಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಪಡೀಲ್ ಶಾಖೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aepadil@rediffmail.com 9448998794 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಲಶೇಖರ -2 ಶಾಖೆ ಧರಣೆಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289596 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು
ನೀರುಮಾರ್ಗ ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೀರುಮಾರ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ದಯಾನಂದ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeulsmescom@rediffmail.com 0824-2468333
9448998702
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಉಳ್ಳಾಲ -1 ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289583 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998734 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕೋಣಾಜೆ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಪ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998735 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಉಳ್ಳಾಲ -2 ಶಾಖೆ ನಿತೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeullala2@rediffmail.com 9448289597 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemgd@rediffmail.com 0824-2451189
9448998791
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ಮಂಗಳೂರು
ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಖೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemgd@rediffmail.com 9448289582 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಾಖೆ ಉಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998799 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ್ಟಾರ, ಮಂಗಳೂರು
ಕುಂಟಿಕಾನ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289595  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಟಿಕಾನ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekvr@rediffmail.com 0824-2482060
9448289431
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokavoor@gmail.com 9448289591 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕೂಳೂರು ಶಾಖೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833068 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೂಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಬಜ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಅರುಣ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289594 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಜ್ಪೆ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ದೀಪಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombkp@yahoo.com 0824-2408756
9480833053
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಣಂಬೂರು ಶಾಖೆ ಅರವಿಂದ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopanambur@gmail.com 9448289593 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಣಂಬೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಣೈ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aebkpdis@gmail.com 9480880405
9448289592
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೈಯದ್ ಫೀಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesurathkal@yahoo.co.in 0824-2478379
9448289433
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಖೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosurathkal@gmail.com 9448289584 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಮುಕ್ಕ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) setmng@rediffmail.com 9480880560
9480880560
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಕ್ಕ, ಮಂಗಳೂರು
ಕಾಟಿಪಳ್ಳ  ಶಾಖೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jayashetty@gmail.com 0824-23457
9448289599
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು

 

ಮುಲ್ಕಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮುಲ್ಕಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemulki@gmail.com 0824-2290437
9480880487
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಲ್ಕಿ
ಮುಲ್ಕಿ ಶಾಖೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶೆಣೈ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289585 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಲ್ಕಿ
ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokglmescom@gmail.com 9448289586 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಸುಧೀರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880501 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ

  

ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಸತೀಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemoodbidri@gmail.com 08258-239051
9448289496
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ ಗುರುವ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289587 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 
ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಶಾಖೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289460
9448289460
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು 
ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆ ಅಮಿತ್ ಉದಯ್ ರಾಶಿಂಕರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebelvai1@gmail.com 9448289601 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳುವಾಯಿ

 

ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekaikamba@yahoo.com 0824-2258202
9480833029
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೈಕಂಬ
ಕೈಕಂಬ ಶಾಖೆ ಮೋಹನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289598 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೈಕಂಬ
ಎಡಪದವು ಶಾಖೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833047 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎಡಪದವು
ಮುಚ್ಚೂರು ಶಾಖೆ ಶಿವರಾಮ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833030 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಚ್ಚೂರು

 

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಿಲ್ಪ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeputturmescom@gmail.com 08251-230393
9448289504
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಪುತ್ತೂರು - 1 ಶಾಖೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) so1puttur@mesco.in 9448289638 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289646 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
ಪುತ್ತೂರು - 2 ಶಾಖೆ ಸುಂದರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289644 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಬನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ವೀರ ನಾಯಕ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841354 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬನ್ನೂರು 

 

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ  ರಾಮಚಂದ್ರ (ಪ್ರ)  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) eekptclputtur@rediffmail.com 08251-230393
9480833065
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು
ಕುಂಬ್ರ ಶಾಖೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289645 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಬ್ರ
ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ ನಾಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998736 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸವಣೂರು 
ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ಪುತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998737 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
ಈಶ್ವರಮಂಗಳ ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeeshwaramangala@gmail.com 9480833074 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ

 

ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsullia@rediffmail.com 08257-231399
9448289505
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ
ಸುಳ್ಯ ಶಾಖೆ ಹರೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeemescomsullia@rediffmail.com  9448289505 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ
ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಶಾಖೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289653 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ
ಆರಂತೋಡು ಶಾಖೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಸಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998740 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಂತೋಡು
ಜಾಲ್ಸೂರು ಶಾಖೆ ಕೆ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841352 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಾಲ್ಸೂರು 

 

ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಜಿ ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkadaba@rediffmail.com 08251-260159
9480833044
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡಬ
ಕಡಬ ಶಾಖೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289647 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡಬ
ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998725 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ 
ಅಲಂಕಾರು ಶಾಖೆ ಜೊಸೇಫ್ (ಪ್ರ) ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998738 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲಂಕಾರು
ಬಿಳಿನೆಲೆ ಶಾಖೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841353 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಳಿನೆಲೆ

 

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಹರೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsbmanya@rediffmail.com 9480841346 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ ಚಿದಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841346 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಗುತ್ತಿಗಾರು  ಶಾಖೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289652 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 
ಪಂಜ ಶಾಖೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841351 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಜ

 

ಬಂಟ್ವಾಳ 1 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಂಟ್ವಾಳ 1 ಉಪವಿಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescombtl@rediffmail.com 08255-232810
9448289503
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ - 1
ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ದೇವಿಕಿರಣ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je_byndoor@rediffmail.com
sosalethur@gmail.com
9448289628
9480880469
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ
ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಶಾಖೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aobcroad@mesco.in 9448289640 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್
ಪೊಳಲಿ  ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880466 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೊಳಲಿ 
ಮುಡಿಪು ಶಾಖೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880468 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುಡಿಪು
ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಶಾಖೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somelkar@mesco.in 9448289651 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಲ್ಕಾರ್
ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ವಸಂತ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833081 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಖೆ ಸದಾಶಿವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880474 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ

 

ಬಂಟ್ವಾಳ 2 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಂಟ್ವಾಳ 2 ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಎಂ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombtl2@gmail.com 08255-232810
9480833054
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ - 2
ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobantwal@rediffmail.com 9448289639 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ವಾಮದಪದವು ಶಾಖೆ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882810 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಾಮದಪದವು 
ವಗ್ಗ ಶಾಖೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sovogga@rediffmail.com 9448998741 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಗ್ಗ 
ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ತಿಲಕ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddakatte@rediffmail.com 9448998742 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ 
ಕಕ್ಕೆಪದವು ಶಾಖೆ ನಿತೀನ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokakkepadavu@rediffmail.com 9480880482 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಕ್ಕೆಪದವು 

 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08256-232095
9448289502
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಚೇತನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aemescombel@gmail.com 9448289642 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemadanthyar@yahoo.in 9448289649 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ವೇಣೂರು ಶಾಖೆ ಬೂಬಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemescomvenoor@gmail.com 9448289650
9448289650
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವೇಣೂರು
ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeemescomkalleri@rediffmail.com 9448998739 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲೇರಿ
ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಮೊ. ಸನದಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je.aladangady.mescom@gmail.com 9480880579 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಳದಂಗಡಿ

 

ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೋಶಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08255-239309
9448998733
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ
ವಿಟ್ಲ ಶಾಖೆ ವಸಂತ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sovittl@gmail.com 9448289641 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ 
ಮಾಣಿ ಶಾಖೆ ದಿನೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998704 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಾಣಿ
ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosalethur@gmail.com 9448998743 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು 
ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖೆ ಆನಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998744 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಕ್ಕುಡ
ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soukkuda@gmail.com 9480880500 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕನ್ಯಾನ

 

ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombel@yahoo.com 08256-232095
9480833055
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಜಿರೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ  ವಿಕ್ರಮ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289648 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆ  ಸುಹಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soujjireujjire@gmail.com 9448289654 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಜಿರೆ 
ಸೋಮಂತಡ್ಕ ಶಾಖೆ  ಶಂಕರಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880467 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೋಮಂತಡ್ಕ 
ಕೊಕ್ಕಡ ಶಾಖೆ  ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sodharmasthala@gmail.com 9480880580 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಕ್ಕಡ

 

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಉಡುಪಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಗಣರಾಜ್ ಭಟ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_udupi@rediffmail.com 0820-2521761
9448289439
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿ - 1 ಶಾಖೆ ಅಕ್ಷತ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeudupi1.usd@gmail.com 9448289606 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿ - 2 ಶಾಖೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeudupi2.usd@gmail.com 9448289607 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಡುಪಿ
ಪುತ್ತೂರು (ಅಂಬಾಗಿಲು) ಶಾಖೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeputtur.usd@gmail.com 9448289618 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಂಬಾಗಿಲು, ಪುತ್ತೂರು
ಮಲ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemalpe.usd@gmail.com 9448289619 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಲ್ಪೆ 
ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಶಾಖೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880502 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು
ಉದ್ಯಾವರ ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉದ್ಯಾವರ 

 

ಮಣಿಪಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮಣಿಪಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾರ್ತಂಡಪ್ಪ ಆರ್ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemanipal@gmail.com 0820-2573699
9448998727
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣಿಪಾಲ
ಮಣಿಪಾಲ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soalevoor@mesco.in 9448289615 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಣಿಪಾಲ
ಅಲೆವೂರು ಶಾಖೆ ಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soalevoormescom@gmail.com 9448289617 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲೆವೂರು
ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಹೆಚ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohdkmescom@gmail.com 9448289616 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ
ಪೆರ್ಡೂರು ಶಾಖೆ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soperadoor@gmail.com 9448998703 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೆರ್ಡೂರು
ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶಾಖೆ ಅಜಯ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998705 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ
ಪರ್ಕಳ ಶಾಖೆ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopklmescom@gmail.com 9480880503 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪರ್ಕಳ

 

ಕಾಪು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾಪು ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_kaup@rediffmil.com 0820-2579977
9448289498
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಪು
ಕಾಪು ಶಾಖೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokup@gmail.com 9448289608 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾಪು
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶಾಖೆ ಸುಧೀರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sopadubidri@gmail.com 9448289611 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ
ಕಟಪಾಡಿ ಶಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokatapady@gmail.com 9448289622 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಟಪಾಡಿ
ಶಿರ್ವಾ ಶಾಖೆ ಜಿ ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289623 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರ್ವಾ
ಮುದರಂಗಡಿ ಶಾಖೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಲ್ಯ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998710 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುದರಂಗಡಿ

 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ರನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescombvr@gmail.com 0820-2561234
9448289497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ
ಬಹ್ಮಾವರ -1 ಶಾಖೆ ಉದಯ ಖಾರ್ವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobvr1@gmail.com 9448289609 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಹ್ಮಾವರ
ಬಹ್ಮಾವರ -2 ಶಾಖೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289550 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಹ್ಮಾವರ
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekalpr@gmail.com 9448289612 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ
ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಶಾಖೆ ಹಾಲಪ್ಪಾ ಆರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionoffice@gmail.com 9448289621 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ
ಪೇತ್ರಿ ಶಾಖೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) Sopethri904@gmail.com 9480833028 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪೇತ್ರಿ 

 

ಕಾರ್ಕಳ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಕಳ ಉಪವಿಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekarkala@rediffmail.com 08258-230648
9448289501
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ-ಎ ಶಾಖೆ ದೀಲಿಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekarkala@rediffmail.com 9448289614 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-ಎ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಳ-ಬಿ ಶಾಖೆ ಹೇಮಂತ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289630 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-ಬಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಕಳ
ನಿಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998709 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಟ್ಟೆ 
ಬೈಲೂರು  ಶಾಖೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobailur@rediffmail.com 9448998711 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಲೂರು 
ಬೆಳ್ಮಣ್ ಶಾಖೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289633 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು 
ಬಜಗೋಳಿ ಶಾಖೆ ಬಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobajagoli@rediffmail.com 9448998708 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಜಗೋಳಿ

 

ಹೆಬ್ರಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೆಬ್ರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಘುನಾಥ್ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekarkala@rediffmail.com 08253-251079
9480833051
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಬ್ರಿ
ಹೆಬ್ರಿ ಶಾಖೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯಕ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohebri@gmail.com 9448289631 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಬ್ರಿ
ಅಜೆಕಾರ್  ಶಾಖೆ ಉಪೇಂದ್ರ ವಗ್ಲೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soajekar@gmail.com 9448289632 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಜೆಕಾರ್ 

 

ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekdpr@rediffmail.com 08254-230490
9448289500
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಕುಂದಾಪುರ-1 ಶಾಖೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeomsection1kdpr@gmail.com 9448289613 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಕುಂದಾಪುರ-2 ಶಾಖೆ  ಎನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jesection2@gmail.com 9448289624 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಗೋಪಾಡಿ ಶಾಖೆ  ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) gopadysection@gmail.com 9448289626 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗೋಪಾಡಿ 

 

ಬೈಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬೈಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಯಶವಂತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) mescom_byndoor@rediffmail.com 08254-252028
9448289499
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಂದೂರು
ಬೈಂದೂರು ಶಾಖೆ  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebyndoor@rediffmail.com 9448289628 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೈಂದೂರು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ  ಸುನೀಲ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)     ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಲ್ಲೂರು
ನಾವುಂಡ ಶಾಖೆ  ವಿಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jenavunda@gmail.com 9480880507 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಾವುಂದ
ಶಿರೂರು ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರೂರು 

 

ಕೋಟ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೋಟ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkota@gmail.com 0820-256586
9480880473
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ
ಕೋಟ ಶಾಖೆ  ಕೆ ಮಹೇಶ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somescomkota@gmail.com 9448289610 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೋಟ 
ಶಿರಿಯಾರ ಶಾಖೆ  ವೈಭವ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soshiriyara@gmail.com 9480833027 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಿಯಾರ
ಸಾಸ್ತಾನ ಶಾಖೆ  ಭಟ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosasthana@gmail.com 9480880464 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಸ್ತಾನ 

 

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomshn@gmail.com 08259-280300
9480880497
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
ಹೊಸಂಗಡಿ ಶಾಖೆ  ಸುದರ್ಶನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998712 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸಂಗಡಿ 
ಬೆಳ್ವೆ ಶಾಖೆ  ಸುನೀಲ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882825 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ವೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಾಖೆ  ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddapura@gmail.com 9448289625 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಅಂಪಾರು ಶಾಖೆ  ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosiddapura@gmail.com 9448289625 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಂಪಾರು
ಹಾಲಾಡಿ ಶಾಖೆ  ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾನುಬೋಗ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sohalady@gmail.com 9448289627 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಾಲಾಡಿ

 

ತಲ್ಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ

ತಲ್ಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ ಕಾಮತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeethallur@gmail.com 08254-238182
9480880498
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಲ್ಲೂರು

ತಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ 

ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sureshababus@gmail.com
jethallur@gmail.com
9448289629 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಲ್ಲೂರು
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998707 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ 
ನಾಡಾ  ಶಾಖೆ  ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880505 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಾಡಾ 
ವಂಡ್ಸೆ ಶಾಖೆ  ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೋಗವೀರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880506 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಂಡ್ಸೆ 

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 1  ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 1  ಉಪವಿಭಾಗ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesmgcsd1@gmail.com 08182-222267
9448289448
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ಎಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeu1csd1smg@rediffmail.com 9448289662
9448289674
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-2  ಶಾಖೆ ಕೆ ಎಂ ನಂದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeu2csd1smg@rediffmail.com
rsdsmgpil@rediffmail.com
9448289663
9448289675
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-3  ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 2 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 2 ಉಪವಿಭಾಗ ವೈ ಯಶವಂತ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsd2smg@gmail.com 08182-228930
9448289449
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-4  ಶಾಖೆ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289665 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -4, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-5  ಶಾಖೆ ಲೋಹಿತ್ ಎಸ್ ಎಲ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)  aeu5csd2smg@rediffmail.com 9448289666 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -5, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-6  ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)    9448289677 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ  ಘಟಕ -6, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 3 ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 3 ಉಪವಿಭಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsd31012015@rediffmail.com 08182-251556
9480841339
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-7 ಶಾಖೆ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಎಸ್ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289664 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -7, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-8 ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ ವೈ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289676 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -8, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-9 ಶಾಖೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289679 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -9, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೇಮ್ಲ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdsmg@rediffmail.com 08182-220864
9448289506
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಹೊಳಲೂರು ಶಾಖೆ ರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289683 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳಲೂರು
ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಬಿ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficermegaravalli@gmail.com 9448289684 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ನಜುಂಡ ಕೆ ಸಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289685 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ - 2 ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಗಾಜನೂರು ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಜೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998728 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗಾಜನೂರು
ಪಿಲಂಗಿರಿ ಶಾಖೆ ರಾಜಶೇಖರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841341 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಿಲಂಗಿರಿ  

 

ಕುಂಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕುಂಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಜ ನಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekumsi@rediffmail.com 08182-262354
9480841340
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಸಿ
ಕುಂಸಿ ಶಾಖೆ ಮಧನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289682 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಸಿ
ಆಯನೂರು ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) navi4028@gmail.com 9448289680 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆಯನೂರು
ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಎ ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) anil.aragamscm@gmail.com 9448289681 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಶಾಖೆ ಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841342 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ

 

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomtth@gmail.com 08181-227322
9448289508
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficertown@gmail.com 9448289672 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ನಗರ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ಎನ್ ಕೆ ಅಶೋಕ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sectionofficermandagadde@gmail.com 9448289692 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೈಯ್ಯ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289694 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೇಗರವಳ್ಳಿ
ಅರಗ ಶಾಖೆ  ಮಾರುತಿ ಮೆಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841343 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಗ 
ಕಟ್ಟೇಹಕ್ಲು ಶಾಖೆ          ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಟ್ಟೇಹಕ್ಲು 

 

ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombjvl@gmail.com 08181-295121
8277882835
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ,ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ 
ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ ಶೇಷಗಿರಿ ಸಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sobejjuvalli@gmail.com 8277882836 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಜ್ಜುವಳ್ಳಿ 
ಕೊನಂದೂರು ಕಾ&ಪಾ ಶಾಖೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokonandur@gmail.com 9448289695 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊನಂದೂರು  
ಮಂದಗಡ್ಡೆ ಶಾಖೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶ್ಫಾಕ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somandagadde@gmail.com 9448289693 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂದಗಡ್ಡೆ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುರೇಶ್ ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeecsdbdvt@rediffmail.com 08282-266086
9448289454
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ ವೇಣು ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescom_lakkavalli@rediffmail.com
je1rsdbdvt@gmail.com
9448289525
9448289689
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289669 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-3 ಶಾಖೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289670 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಘಟಕ-4 ಶಾಖೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) so3bdvtcsd@mesco.in 9448289688
9448289687
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersd507@gmail.com 08282-266986
9448289507
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289671 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಭದ್ರಾವತಿ
ಕುಡ್ಲಿಗೆರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sokudigere691@gmail.com 9448289691 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಡ್ಲಿಗೆರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ
ಭಾರಂದೂರು ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭಾರಂದೂರು, ಭದ್ರಾವತಿ
ಕಾ & ಪಾ ಘಟಕ - 1 ( ನಗರ) ಶಾಖೆ         ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ (ನಗರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭದ್ರಾವತಿ

 

ಹೊಳೆಹೊನ್ನುರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) jtahnr2012@gmail.com 08282-235024
9480833052
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ನಗರ ಶಾಖೆ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289673 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289690 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
ಕಲ್ಲಿಹಳ್ಳ ಶಾಖೆ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833048 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲ್ಲಿಹಳ್ಳ
ಅನವೇರಿ ಶಾಖೆ ಸಲ್ಮಾ ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833049 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅನವೇರಿ 

  

ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಪಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomsagar@gmail.com 08183-220650
9448289516
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಆನಂದಪುರ ಶಾಖೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289470 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನಂದಪುರ 
ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಎನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jeaen2016@gmail.com 9448289471 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅವಿನಹಳ್ಳಿ 
ತ್ಯಾಗರ್ಥಿ ಶಾಖೆ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jebyk2016@gmail.com 9448998786 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತ್ಯಾಗರ್ಥಿ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 3 ಶಾಖೆ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880597 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಮಾಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880598 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಾಸೂರು 

 

ಸಾಗರ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸಾಗರ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdsgr@gmail.com 08183-227270
9480880595
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae2sagara2016@gmail.com 9448289462 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ
ಸಾಗರ ಘಟಕ - 2 ಶಾಖೆ ವಸಿಂ ಅಖ್ತರ್ ಮುಜಾವರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289520 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಾಗರ

 

ಸೊರಬ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಸೊರಬ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesorab_mescom@yahoo.co.in 08184-272506
9448289518
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೊರಬ
ಸೊರಬ ಶಾಖೆ ಉಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289463 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೊರಬ
ಉಳವಿ  ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998787 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳವಿ 
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಶಾಖೆ ಮುಜಾಮೀಲ್ ಅಬಲ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998785 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ 

 

ಹೊಸನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಹೊಸನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeehnr@rediffmail.com 08185-221559
9448289517
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸನಗರ
ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆ (ಪಟ್ಟಣ)  ಮಯ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aehnr2016@rediffmail.com 9448289468 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸನಗರ
ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ಶಂಕರ್ ಕದಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289473 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ
ನಗರ ಶಾಖೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jenagara2016@yahoo.com 9448998790 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಗರ

 

ಜೋಗ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಜೋಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomjog@rediffmail.com 08186-244238
9448289520
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ
ಜೋಗ ಶಾಖೆ ಪ್ರಕಾಶ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289469 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೋಗ 
ಬ್ಯಾಕೋಡು ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕ ಹುಂದ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998784 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬ್ಯಾಕೋಡು 
ತಾಳಗುಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880599 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತಾಳಗುಪ್ಪ 

 

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeshikaripura@rediffmail.com 08187-223240
9448289519
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಧು ಬಾಬು  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289465 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಈಸೂರು  ಶಾಖೆ ಸಂಜೀವ್ ಬ್ಯಾಂಕೋಳಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeeavt@rediffmail.com 9448289472 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಈಸೂರು 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಗರ ಶಾಖೆ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998778 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಹೊಸೂರು ಶಾಖೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಎಸ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998780 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೊಸೂರು

 

ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೇಶವ ಎನ್ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeshiralakoppa@gmail.com 08187-233031
9448998776
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಎಸ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289467 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ನಗರ ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ ವಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998779 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880538 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ
ತೊಗರ್ಸಿ ಶಾಖೆ ಜೆ ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) somescomsomanthadka@gmail.com 9480880539 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತೊಗರ್ಸಿ

 

ಆನವಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಆನವಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeavt@rediffmail.com 08184-267222
9448998783
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನವಟ್ಟಿ
ಆನವಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289464 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಆನವಟ್ಟಿ 
ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ ಶಾಖೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆಚ್ ಎನ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998713 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ 
ಬಾರಂಗಿ ಶಾಖೆ ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeeavt@rediffmail.com 9448998781 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾರಂಗಿ 
ಜಡೆ ಶಾಖೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998782 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಡೆ 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeusdckm@rediffmail.com 08262-222421
9448289509
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289482 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ ಟಿ ಎಂ ಅಭಿಷೇಕ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289484 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ ಟಿ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) soaldur@rediffmail.com 9448289486 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕ -3 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeersdcml@rediffmail.com 08262-222594
9448289457
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಕಳಸಾಪುರ ಶಾಖೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) om7klp@gmail.com 9480833046 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸಾಪುರ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) je4rsdcml@rediffmail.com 9448289485 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -4 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ -5 ಶಾಖೆ ಚಂದ್ರ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289492 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -5 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ -6 ಶಾಖೆ ಸಿ ಗೀರಿಶ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448998789 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಘಟಕ -6 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಬಾಬು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jesakarayapatna@rediffmail.com 9480880535 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ

 

ಅಲ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅಲ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeealdur@rediffmail.com 9480880532 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲ್ದೂರು 
ಅಲ್ದೂರು ಶಾಖೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289486 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಲ್ದೂರು 
ಸರಗೋಡು ಶಾಖೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880534 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸರಗೋಡು
ಎಸ್.ಎಂ.ಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ಭವನಿಶಂಕರ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) sosmpete@gmail.com 9480880542 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎಸ್.ಎಂ.ಪೇಟೆ
ಹಂಡಿ ಶಾಖೆ ಬಿ ಇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480880543 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಂಡಿ

 

ಮೂಡಿಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಚಿದನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemdgmescom11@gmail.com  08263-222080
9448289510
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289478 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ವೀರೇಶ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882816 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ದಾರದಹಳ್ಳಿ
ಬಣಕಲ್ ಶಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289489 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಣಕಲ್ 
ಜನ್ನಾಪುರ ಶಾಖೆ ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289538 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜನ್ನಾಪುರ 

 

ಕಳಸ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಳಸ ಉಪವಿಭಾಗ ಟಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeekalasamescom@gmail.com 9448289490 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಕಳಸ 1 ಶಾಖೆ ಸಚಿನ್   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aekalasamescom@gmail.com 8277882812 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಕಳಸ 2 ಶಾಖೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   8277882814 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳಸ
ಬಾಳೂರು ಶಾಖೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jemescombalur@gmail.com 8277882815 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೂರು

 

ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescomkoppa@gmail.com 08265-222660
9448289511
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ
ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ  ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಥೊಡ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289480 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕೊಪ್ಪ 
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ  ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289481 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಯಪುರ 
ಹರಿಹರಪುರ ಶಾಖೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289491 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹರಿಹರಪುರ

 

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeemescombhr@yahoo.co.in 08266-250469
9448289514
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಶಾಖೆ ಗೌತಮ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescomnrapura@gmail.com 9448289488 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ,  ಕೊಪ್ಪ 
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಾಖೆ  ಎಂ ಜಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289487 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833025 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ 

 

ಕಡೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಕಡೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರಾಮತೀರ್ಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aee_kdrmescom@rediffmail.com 08267-223826
9448289513
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು
ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289528 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 
ಕಡೂರು ಶಾಖೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸಿ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289544 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು 
ಮತಿಘಟ್ಟ  ಶಾಖೆ ಸಂಜಯ್ ಎ ಎಂ  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289526 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮತಿಘಟ್ಟ 
ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಸುರೇಶ್ ಆರ್  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289527 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ
ಕಡೂರು ನಗರ ಶಾಖೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎ ಸಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) jekadurrural@rediffmail.com 9448289545 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಡೂರು 
ನಿಡಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಗೌತಮ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833041 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಡಘಟ್ಟ

 

ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeesrgmescom@gmail.com 08265-250364
9480841345
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ನಗರ ಶಾಖೆ ಜಿ  ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289479 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ 
ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480841347 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶೃಂಗೇರಿ 

 

ಬಿರೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಬಿರೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ನಂದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeebrr_mescom@rediffmail.com 08267-255776
9448289512
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿರೂರು
ಯಗಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ವಿನಾಯಕ ಬಿ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) mescomyagatti@gmail.com 9448289529 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಯಗಟ್ಟಿ
ಬಿರೂರು ಶಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಜೆ ಟಿ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9480833040 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿರೂರು
ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಕಿಶೋರ್ ರಾಜು ಟಿ ಎನ್   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289530 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು 

 

ತರಿಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ತರಿಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಿ ಎಂ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeepkr@gmail.com 08261-223953
9448289515
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ತರಿಕೆರೆ - 1 ಶಾಖೆ ಅಜಯ್ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) ae.trkr@gmail.com 9448289523 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-1, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289525 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ
ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಶಾಖೆ ಬಾಲು  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289531 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಣಸಘಟ್ಟ
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289533 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
ತರಿಕೆರೆ - 2 ಶಾಖೆ ರಂಗೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9739571769 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ-2, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ

 

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ  ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್  ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) aeeajp_mescom@rediffmail.com 08261-245135
9448289543
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಜ್ಜಂಪುರ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಘಟಕ - 1 ಶಾಖೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289524 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ
ಶಿವನಿ ಶಾಖೆ ಸಿ ಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ) aeesrgmescom@gmail.com 9448289532 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿವನಿ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಘಟಕ - 2 ಶಾಖೆ ಜಯರಾಮ ಎಲ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾ&ಪಾ)   9448289534 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ತರಿಕೆರೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-04-2021 04:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ