ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (PIO), ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (APIO) ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

Sl.

No

Name of the Office

Name of the District

Name of the Taluk

Details

Details of PIO Under Section 5(1)

Details of APIO Under Section 5(2)

Appellate Authority Under Section 19

1

MESCOM Corporate Office

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.)(Coml)

Managing Director

Postal Address

MESCOM, Corporate Office, 4th Floor,

MESCOM BHAVAN, Bejai,

Mangalore – 575 004.

MESCOM, Corporate Office, 4th Floor,

MESCOM BHAVAN, Bejai,

Mangalore – 575 004.

MESCOM, Corporate Office, 1st  Floor,

MESCOM BHAVAN, Bejai,

Mangalore – 575 004.

Telephone No.s

0824- 2885810

0824- 2885810

0824-2885700

Fax No.s

-

-

-

E_mail

seecoml@rediffmail.com

seecoml@rediffmail.com

mdmescom@rediffmail.com

2

MESCOM Zonal Office

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.)

Chief Engineer (Elecy.)

Postal Address

Zonal Office, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Zonal Office, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Zonal Office, 1st Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

0824-2425153

0824-2425153

0824-2425888

Fax No.s

-

-

-

E_mail

ceemescom@rediffmail.com

ceemescom@rediffmail.com

ceemescom@rediffmail.com

3

MESCOM Zonal Office

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.)

Chief Engineer (Ele.)

Postal Address

Zonal office, MESCOM, Shree Vidyuth Bhavan’, MRS Colony, B.H.Road, Shivamogga-577203

Zonal office, MESCOM, Shree Vidyuth Bhavan’, MRS Colony, B.H.Road, Shivamogga-577203

Zonal office, MESCOM, Shree Vidyuth Bhavan’, MRS Colony, B.H.Road, Shivamogga-577203

Telephone No.s

08182-220445

08182-220445

08182-220445

Fax No.s

--

--

--

E_mail

ceesmg_mescom@rediffmail.com

ceesmg_mescom@rediffmail.com

ceesmg_mescom@rediffmail.com

4

MESCOM Mangalore Circle Office

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.) (Office)

Chief Engineer (Elecy.)

Postal Address

MESCOM, O&M Circle, Attavara, Mangalore – 575 001.

MESCOM, O&M Circle, Attavara, Mangalore - 575 001.

Zonal Office, 1st Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

0824-2443549

0824-2444915

0824-2425888

Fax No.s

0824-2448582

0824-2448582

-

E_mail

seemngmescom17@rediffmail.com

seemngmescom17@rediffmail.com

ceemescom@rediffmail.com

5

MESCOM Udupi Circle Office

Udupi

Udupi

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.) (Office)

Chief Engineer (Elecy.)

Postal Address

MESCOM, O&M Circle, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady Udupi-576101.

MESCOM, O&M Circle, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady Udupi-576101.

Zonal Office, 1st Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

0820-2532040

0820-2532040

0824-2425888

Fax No.s

0820-2521275

0820-2521275

-

E_mail

seeudupi@gmail.com

eeudupicircle@gmail.com

ceemescom@rediffmail.com

6

MESCOM Shimoga Circle Office

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.) (Office)

Chief Engineer (Elecy.)

Postal Address

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga 577 201.

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga- 577 201.

Zonal office, MESCOM, Shree Vidyuth Bhavan’, MRS Colony, B.H.Road, Shivamogga-577203

Telephone No.s

08182-270449

08182-225544

08182-220445

Fax No.s

08182-270449

08182-270450

--

E_mail

seesmg_mescom@rediffmail.com

seesmg_mescom@rediffmail.com

ceesmg_mescom@rediffmail.com

7

MESCOM Chikamaglur Circle Office

Chikmagaluru

Chikmagaluru

Designation

Superintending Engineer (Ele.)

Executive Engineer (Ele.) (Office)

Chief Engineer (Elecy.)

Postal Address

MESCOM, O&M Circle, Chikkamagalur

MESCOM, O&M Circle, Chikkamagalur

Zonal office, MESCOM, Shree Vidyuth Bhavan’, MRS Colony, B.H.Road, Shivamogga-577203

Telephone No.s

08262-233312

08262-233313

08182-220445

Fax No.s

08262-233311

08262-233311

-

E_mail

seecmlmescom@rediffmail.com

seecmlmescom@rediffmail.com

ceesmg_mescom@rediffmail.com

8

MESCOM        O & M Division Office, Attavara, Mangaluru

Dakshina Kannada

Mangaluru

Name of the Officer

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Designation

MESCOM, O&M Division, Attavara, Mangalore – 575 001.

MESCOM, O&M Division, Attavara, Mangalore – 575 001.

Circle Office, Ground Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Postal Address

0824-2424149

0824-2424149

0824-2443549

Telephone No.s

0824-2424149

0824-2424149

-

Fax No.s

eeemng@yahoo.com

eeemng@yahoo.com

seemngmescom17@rediffmail.com

9

MESCOM   O & M  Division Office, Kavoor, Mangaluru

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Opp. KIOCL Township, Airport Road, Kavoor, Mangalore

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Opp. KIOCL Township, Airport Road, Kavoor, Mangalore

Circle Office, Ground Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

0824-2483033

0824-2483033

0824-2443549

Fax No.s

0824-2483033

0824-2483033

-

E_mail

eeemescom.mng2@rediffmail.com

-

seemngmescom17@rediffmail.com

10

MESCOM Puttur Division Office

Dakshina Kannada

Puttur

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Bannur, Puttur-574 201.

MESCOM, O&M Division, Bannur, Puttur-574 201.

Circle Office, Ground Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

08251-237593

08251-238412

0824-2443549

Fax No.s

08251-232412

08251-232412

-

E_mail

eekptclputtur@rediffmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

seemngmescom17@rediffmail.com

11

MESCOM Bantwal Division Office

Dakshina Kannada

Bantwal

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.)(Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Bantwal

MESCOM, O&M Division, Bantwal

Circle Office, Ground Floor, ‘Shakthi Soudha’, Airport Road, Bondel, Mangalore - 575015

Telephone No.s

08255-233910

08255-233910

0824-2443549

Fax No.s

08255-233910

08255-233910

-

E_mail

eebantwal@rediff.com

eebantwal@rediff.com

seemngmescom17@rediffmail.com

12

MESCOM Udupi Division Office

Udupi

Udupi

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady, Udupi-576101.

MESCOM, O&M Division, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady, Udupi-576101.

MESCOM, O&M Circle, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady, Udupi-576101.

Telephone No.s

0820-2521201

0820-2520895

0820-2532040

Fax No.s

0820-2523187

0820-2523187

0820-2521275

E_mail

eeudpmescom@yahoo.com

aeeoudupi@yahoo.com

seeudupi@gmail.com

13

MESCOM Kundapura Division Office

Udupi

Kundapura

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Kundapura

MESCOM, O&M Division, Kundapura

MESCOM, O&M Circle, Ashwini Complex, Highway 66, Ambalapady Udupi-576101.

Telephone No.s

08254-235490

08254-235490

0820-2532040

Fax No.s

08254-232490

08254-232490

0820-2521275

E_mail

eekdprmescom@yahoo.com

eekdprmescom@yahoo.com

seeudupi@gmail.com

14

MESCOM Shimoga Division Office

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga - 577 201.

MESCOM, O&M Division, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga - 577 201.

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station,

Shimoga - 577 201.

Telephone No.s

08182-271100

08182-271100

08182-270449

Fax No.s

08182-276632

08182-276632

08182-270449

E_mail

eesmgmescom@rediffmail.com

eeedvnkptclsmg@rediffmail.com

seesmg_mescom@rediffmail.com

15

MESCOM Bhadravathi Division

Office

Shivamogga

Bhadravathi

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Bhadravathi

MESCOM, O&M Division, Bhadravathi

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga - 577 201.

Telephone No.s

08282-270187

08282-270187

08182-270449

Fax No.s

08282-270184

08282-270184

08182-270449

E_mail

eebdvtmescom@rediffmail.com

eebdvtmescom@rediffmail.com

seesmg_mescom@rediffmail.com

16

 

MESCOM Sagar Division Office

Shivamogga

Sagar

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Jog Road, Sagar – 577401.

MESCOM, O&M Division, Jog Road, Sagar – 577401.

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga- 577 201.

Telephone No.s

08183-226270

08183-226290

08182-270449

Fax No.s

08183-226270

08183-226270

08182-270449

E_mail

eesgrkptcl@rediffmail.com

eesgrkptcl@rediffmail.com

seesmg_mescom@rediffmail.com

17

MESCOM Shikaripura Division

Office

Shivamogga

Shikaripura

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Shikaripura.

MESCOM, O&M Division, Shikaripura

MESCOM, O&M Circle, Balraj Urs Road, Near Railway Station, Shimoga- 577 201.

Telephone No.s

08187-222675

08187-222675

08182-270449

Fax No.s

08187-222625

08187-222625

08182-270449

E_mail

eeshikaripura@rediff.com

eeshikaripura@rediff.com

seesmg_mescom@rediffmail.com

18

MESCOM Chikmagaluru Division Office

Chikmagaluru

Chikmagaluru

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Chikmagalur - 577101.

MESCOM, O&M Division, Chikmagalur - 577101.

MESCOM, O&M Circle, Chikmagalur - 577101.

Telephone No.s

08262-222393

08262-222050

08262 295513

Fax No.s

08262-222393

08262-222393

-

E_mail

eeecmlmescom@rediffmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

seecmlmescom@rediffmail.com

19

MESCOM Kadur Division

Office

Chikmagaluru

Kadur

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Kadur.

MESCOM, O&M Division, Kadur.

MESCOM, O&M Circle, Chikmagalur - 577101.

Telephone No.s

08267-221598

08267-221598

08262 295513

Fax No.s

08267-221600

08267-221600

-

E_mail

eekadur473@rediffmail.com

eekadur473@rediffmail.com

seecmlmescom@rediffmail.com

20

MESCOM Koppa Division

Office

Chikmagaluru

Koppa

Designation

Executive Engineer (Ele.)

Asst. Executive Engineer (Ele.) (Office)

Superintending Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Division, Koppa.

MESCOM, O&M Division, Koppa.

MESCOM, O&M Circle, Chikmagalur - 577101.

Telephone No.s

08265-222365

08265-222365

08262 295513

Fax No.s

--

--

-

E_mail

ee.mescom.koppa.division@gmail.com

ee.mescom.koppa.division@gmail.com

seecmlmescom@rediffmail.com

21

MESCOM

No. 1 Sub-Division

 

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Attavara, Mangalore-575001.

MESCOM, O&M Sub-Division, Attavara, Mangalore-575001.

MESCOM, O&M Division, Attavara, Mangalore – 575 001.

Telephone No.s

0824-2421833

0824-2421833

0824-2424149

Fax No.s

---

---

0824-2424149

E_mail

aee_no1@yahoo.co.in

aee_no1@yahoo.co.in

eeemng@yahoo.com

22

MESCOM

No. 3 Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Maroli, Kulashekara, Mangalore-575005.

MESCOM, O&M Sub-Division, Maroli, Kulashekara, Mangalore-575005.

MESCOM, O&M Division , Attavara, Mangalore – 575 001.

Telephone No.s

0824-2440132

0824-2440132

0824-2424149

Fax No.s

---

---

0824-2424149

E_mail

aeeno_3@rediffmail.com

aeeno_3@rediffmail.com

eeemng@yahoo.com

23

MESCOM Ullal

Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.),

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Ullal, Mangalore

MESCOM, O&M Sub-Division, Ullal, Mangalore

MESCOM, O&M Division , Attavara, Mangalore – 575 001.

Telephone No.s

0824-2468333

0824-2468333

0824-2424149

Fax No.s

---

---

0824-2424149

E_mail

aeeulsmescom@rediffmail.com

aeeulsmescom@rediffmail.com

eeemng@yahoo.com

24

MESCOM Mannagudda

Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Mannagudda, Mangalore

MESCOM, O&M Sub-Division, Mannagudda,, Mangalore

MESCOM, O&M Division, Attavara,

Mangalore – 575 001.

Telephone No.s

0824-2451189

0824-2451189

0824-2424149

Fax No.s

---

---

0824-2424149

E_mail

aeemgd@rediffmail.com

aeemgd@rediffmail.com

eeemng@yahoo.com

25

MESCOM No.2 Sub-

Division

 

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kavoor, Mangalore.

MESCOM, O&M Sub-Division, Kavoor, Mangalore.

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

0824-2482060

0824-2482060

0824-2483033

Fax No.s

-

-

-

E_mail

aeekvr@rediffmail.com

aeekvr@rediffmail.com

eeemescom_mng2@rediffmail.com

26

MESCOM Surathkal Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Surathkal, Mangalore.

MESCOM, O&M Sub-Division, Surathkal, Mangalore.

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

0824-2478379

0824-2478379

0824-2483033

Fax No.s

-

-

-

E_mail

aeesurathkal@yahoo.co.in

aeesurathkal@yahoo.co.in

eeemescom_mng2@rediffmail.com

27

MESCOM Moodabidri Sub-Division

 

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Moodabidri, Mangalore.

MESCOM, O&M Sub-Division, Moodabidri, Mangalore.

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

08258-239051

08258-239051

0824-2483033

Fax No.s

-

-

-

E_mail

aeemoodbidri@gmail.com

aeemoodbidri@gmail.com

eeemescom_mng2@rediffmail.com

28

MESCOM Kaikamba

Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kaikamba, Mangalore

MESCOM, O&M Sub-Division, Kaikamba, Mangalore

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

0824-2258202

0824-2258202

0824-2483033

Fax No.s

-

-

-

E_mail

aeekaikamba@yahoo.com

aeekaikamba@yahoo.com

eeemescom_mng2@rediffmail.com

29

MESCOM Baikampady Sub-Division

 

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Baikampady Industrial area, Mangalore.

MESCOM, O&M Sub-Division, Baikampady Industrial area, Mangalore.

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

0824-2408756

0824-24082060

0824-2483033

Fax No.s

 

 

 

E_mail

aeemescomdbkp@yahoo.com

aeemescomdbkp@yahoo.com

eeemescom_mng2@rediffmail.com

30

MESCOM Mulki

Sub-Division

Dakshina Kannada

Mangaluru

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Mulki, mangalore.

MESCOM, O&M Sub-Division, Mulki, mangalore.

MESCOM, O&M Division, Kavoor, Mangalore.

Telephone No.s

 

 

0824-2483033

Fax No.s

-

-

-

E_mail

aeemulki@gmail.com

aeemulki@gmail.com

eeemescom_mng2@rediffmail.com

31

MESCOM Puttur City

Sub-Division

Dakshina Kannada

Puttur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Puttur-574201.

MESCOM, O&M Sub-Division, Puttur-574201.

MESCOM, O&M Division, Bannur Puttur-574201.

Telephone No.s

08251-230393

08251-230393

08251-237593

Fax No.s

---

---

08251-232412

E_mail

aeeputturmescom@gmail.com

aeeputturmescom@gmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

32

MESCOM Sullia

Sub-Division

Dakshina Kannada

Puttur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.),

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Sullia.

MESCOM, O&M Sub-Division, Sullia.

MESCOM, O&M Division, Bannur Puttur-574201.

Telephone No.s

08257-231399

08257-231399

08251-237593

Fax No.s

---

---

08251-232412

E_mail

aeemescomsullia@rediffmail.com

aeemescomsullia@rediffmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

33

MESCOM Kadaba

Sub-Division

Dakshina Kannada

Puttur

Name of the Officer

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Designation

MESCOM, O&M Sub-Division, Kadaba.

MESCOM, O&M Sub-Division, Kadaba.

MESCOM, O&M Division, Bannur Puttur-574201.

Postal Address

08251-260159

08251-260159

08251-237593

Telephone No.s

---

---

08251-232412

Fax No.s

aemescomkadaba@rediffmail.com

aemescomkadaba@rediffmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

34

MESCOM Puttur Rural

Sub-Division

Dakshina Kannada

Puttur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Puttur-574201.

MESCOM, O&M Sub-Division, Puttur-574201.

MESCOM, O&M Division, Bannur Puttur-574201.

Telephone No.s

08251-236393

08251-236393

08251-237593

Fax No.s

---

---

08251-232412

E_mail

aeersdptr@gmail.com

aeersdptr@gmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

35

MESCOM Subramanya

Sub-Division

Dakshina Kannada

Puttur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.),

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Subramanya

MESCOM, O&M Sub-Division, Subramanya

MESCOM, O&M Division, Bannur Puttur-574201.

Telephone No.s

08257-200699

08257-200699

08251-237593

Fax No.s

-

-

08251-232412

E_mail

aeemescomsbmanya@rediffmail.com

aeemescomsbmanya@rediffmail.com

eekptclputtur@rediffmail.com

36

MESCOM Bantwala -1 Sub-Division

Dakshina Kannada

Bantwal

 

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Bantwal.

MESCOM, O&M Sub-Division, Bantwal.

MESCOM, O&M Division, Bantwal.

Telephone No.s

08255-232810

08255-232810

08255-233910

Fax No.s

---

---

08255-233910

E_mail

mescombtl@rediffmail.com

mescombtl@rediffmail.com

eebantwal@rediff.com

37

MESCOM Belthangadi Sub-Division

Dakshina Kannada

Bantwal

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst.Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Belthangadi

MESCOM, O&M Sub-Division, Belthangadi.

MESCOM, O&M Division, Bantwal

Telephone No.s

08256-232095

08256-232095

08255-233910

Fax No.s

---

---

08255-233910

E_mail

aeemescombel@yahoo.com

aeemescombel@yahoo.com

eebantwal@rediff.com

38

MESCOM Vitla

Sub-Division

Dakshina Kannada

Bantwal

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-division, Vitla.

MESCOM, O&M Sub-division, Vitla.

MESCOM, O&M Division, Bantwal

Telephone No.s

08255-239309

08255-239309

08255-233910

Fax No.s

---

---

08255-233910

E_mail

aeevittalmescom@rediffmail.com

aeevittalmescom@rediffmail.com

eebantwal@rediff.com

39

MESCOM Bantwala -2 Sub-Division

Dakshina Kannada

Bantwal

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Bantwal-2.

MESCOM, O&M Sub-Division, Bantwal-2.

MESCOM, O&M Division, Bantwal.

Telephone No.s

08255-232810

08255-232810

08255-233910

Fax No.s

---

---

08255-233910

E_mail

mescombtl@rediffmail.com

mescombtl@rediffmail.com

eebantwal@rediff.com

40

MESCOM Ujire

Sub-Division

Dakshina Kannada

Bantwal

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-division, Ujire

MESCOM, O&M Sub-division, Ujire

MESCOM, O&M Division, Bantwal

Telephone No.s

08256-232095

08256-232095

08255-233910

Fax No.s

---

---

08255-233910

E_mail

aeemescombel@yahoo.com

aeemescombel@yahoo.com

eebantwal@rediff.com

41

MESCOM Udupi Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.) (Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division, Udupi.

MESCOM, O&M Sub-Division, Udupi.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

08251-2521761

08251-2521761

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

aeeputturmescom@gmail.com

aeeputturmescom@gmail.com

mescomudupi@gmail.com

42

MESCOM Manipal Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Manipal.

MESCOM, O&M Sub-Division, Manipal.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

0820-2573699

0820-2573699

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

aeemanipal@gmail.com

aeemanipal@gmail.com

mescomudupi@gmail.com

43

MESCOM Kaup

Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kaup

MESCOM, O&M Sub-Division, Kaup.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

0820-2579977

0820-2551036

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

aee_kaup@rediffmil.com

aee_kaup@rediffmil.com

mescomudupi@gmail.com

44

MESCOM Brahmavara Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Brahmavara

MESCOM, O&M Sub-Division, Brahmavar.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

0820-2561234

0820-2561234

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

mescombvr@rediffmail.com

mescombvr@rediffmail.com

mescomudupi@gmail.com

45

MESCOM Karkala

Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.),

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.),

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Karkala.

MESCOM, O&M Sub-Division, Karkala.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

08258-230648

08258-230648

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

aeekarkala@rediffmail.com

aeekarkala@rediffmail.com

mescomudupi@gmail.com

46

MESCOM Hebri

Sub-Division

Udupi

Udupi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.),

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Karkala.

MESCOM, O&M Sub-Division, Karkala.

MESCOM, O&M Division, Maruthi Veethika, Udupi-576101.

Telephone No.s

08258-251079

08258-251079

0820-2521201

Fax No.s

---

---

0820-2523187

E_mail

aeekarkala@rediffmail.com

aeekarkala@rediffmail.com

mescomudupi@gmail.com

47

MESCOM Kundapura Sub-Division

Udupi

Kundapura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kundapura

MESCOM, O&M Sub-Division, Kundapura.

MESCOM, O&M Division, Kundapura.

Telephone No.s

08254-230490

08254-230490

08254-232490

Fax No.s

---

---

08254-235490

E_mail

aeekdpr@rediffmail.com

aeekdpr@rediffmail.com

eekdprmescom@yahoo.com

48

MESCOM Shankara narayana Sub-Division

Udupi

Kundapura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Shankaranarayana

MESCOM, O&M Sub-Division, Shankaranarayana

MESCOM, O&M Division, Kundapura.

Telephone No.s

08259-280300

08259-280300-

08254-232490

Fax No.s

-

-

08254-235490

E_mail

aeemescomshn@gmail.com

aeekdpr@rediffmail.com

eekdprmescom@yahoo.com

49

MESCOM Kota Sub-Division

Udupi

Kundapura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kota

MESCOM, O&M Sub-Division, Kota

MESCOM, O&M Division, Kundapura.

Telephone No.s

0820-256586

0820-256586

08254-232490

Fax No.s

---

---

08254-235490

E_mail

aeemescomkota@gmail.com

aeemescomkota@gmail.com

eekdprmescom@yahoo.com

50

MESCOM Byndoor Sub-Division

Udupi

Kundapura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Byndoor.

MESCOM, O&M Sub-Division, Byndoor.

MESCOM, O&M Division, Kundapura.

Telephone No.s

08254-252028

08254-252028

08254-232490

Fax No.s

---

---

08254-235490

E_mail

mescom_byndoor@rediffmail.com

mescom_byndoor@rediffmail.com

eekdprmescom@yahoo.com

51

MESCOM Tallur Sub-Division

Udupi

Kundapura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Tallur.

MESCOM, O&M Sub-Division, Tallur.

MESCOM, O&M Division, Kundapura.

Telephone No.s

08254-238028

08254-238028

08254-232490

Fax No.s

-

-

08254-235490

E_mail

aeethallur@gmail.com

aeethallur@gmail.com

eekdprmescom@yahoo.com

52

MESCOM City Sub Division-1 Shimoga

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division-1, Shimoga.

MESCOM, O&M City Sub-Division-1, Shimoga.

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

08182-222267

08182-222267

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeecsd-1mescom@rediffmail.com

aeecsd-1mescom@rediffmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

53

MESCOM City Sub Division-2 Shimoga

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division-2, Shimoga.

MESCOM, O&M City Sub-Division-2, Shimoga.

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

08182-228930

08182-228930

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeecsd-2mescom@rediffmail.com

aeecsd-2mescom@rediffmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

54

MESCOM City Sub Division-3 Shimoga

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division-3, Gudluck Circle, S.V. Bhadavane,  Shivamogga 577201.

MESCOM, O&M City Sub-Division-3, Gudluck Circle, S.V. Bhadavane, Shivamogga 577201.

O&M Division, MESCOM, Shimoga – 577201

Telephone No.s

08182-251556

08182-251556

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeecsd31012015@rediffmail.com

aeecsd31012015@rediffmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

55

MESCOM Rural Sub Division Shimoga

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Shimoga.

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Shimoga.

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

08182-220864

08182-220864

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeersdsmgmescom@rediffmail.com

aeersdsmgmescom@rediffmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

56

MESCOM Kumsi Sub Division

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kumsi

MESCOM, O&M Sub-Division, Kumsi

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

---

---

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

 

 

eesmgmescom@rediffmail.com

57

MESCOM Thirthahalli Sub-Division

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Thirthahalli.

MESCOM, O&M Sub-Division, Thirthahalli.

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

08181-227322

08181-227322

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeethirthahallimescom@rediffmail.com

aeethirthahallimescom@rediffmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

58

MESCOM Bijjuvalli Sub-Division

Shivamogga

Shivamogga

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Bijjuvalli

MESCOM, O&M Sub-Division, Bijjuvalli.

O&M Division, MESCOM, Shimoga - 577201

Telephone No.s

08181-295121

08181-295121

08182-271100

Fax No.s

---

---

08182-276632

E_mail

aeemescombjvl@gmail.com

aeemescombjvl@gmail.com

eesmgmescom@rediffmail.com

59

MESCOM Urban Sub Division, Bhadravathi

Shivamogga

Bhadravathi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division, Bhadravathi.

MESCOM, O&M City Sub-Division, Bhadravathi.

O&M Division, MESCOM, Bhadravathi

Telephone No.s

08282-266786

08282-266786

08282-270187

Fax No.s

---

---

08282-270184

E_mail

aeecsdbdvt@rediffmail.com

aeecsdbdvt@rediffmail.com

eebdvtmescom@rediffmail.com

60

MESCOM Rural Sub Division Bhadravathi

Shivamogga

Bhadravathi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Bhadravathi.

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Bhadravathi.

O&M Division, MESCOM, Bhadravathi

Telephone No.s

08282-266986

08282-266986

08282-270187

Fax No.s

---

---

08282-270184

E_mail

aeersdbdvt507@gmail.com

aeersdbdvt507@gmail.com

eebdvtmescom@rediffmail.com

61

MESCOM Holehonnur

Shivamogga

Bhadravathi

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Bhadravathi.

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Bhadravathi.

O&M Division, MESCOM, Bhadravathi

Telephone No.s

08282-235024

08282-235450

08282-270187

Fax No.s

---

---

08282-270184

E_mail

jtahnr2012@gmail.com

jtahnr2012@gmail.com

eebdvtmescom@rediffmail.com

62

MESCOM Sagar

Urban Sub-Division

Shivamogga

Sagar

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Sagar.

MESCOM, O&M Sub-Division, Sagar.

O&M Division, MESCOM, Sagar.

Telephone No.s

08183-220650

08183-220650

08183-226270

Fax No.s

---

---

08183-226270

E_mail

aeesubdivn@rediffmail.com

aeesubdivn@rediffmail.com

eesgrkptcl@rediffmail.com

63

MESCOM Sagar

rural Sub-Division

Shivamogga

Sagar

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Sagar.

MESCOM, O&M Sub-Division, Sagar.

O&M Division, MESCOM, Sagar.

Telephone No.s

08183-220650

08183-220650

08183-226270

Fax No.s

---

---

08183-226270

E_mail

aeesubdivn@rediffmail.com

aeesubdivn@rediffmail.com

eesgrkptcl@rediffmail.com

64

MESCOM Soraba

Sub-Division

Shivamogga

Sagar

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Soraba.

MESCOM, O&M Sub-Division, Soraba.

O&M Division, MESCOM, Sagar.

Telephone No.s

08184-272506

08184-222506

08183-226270

Fax No.s

---

---

08183-226270

E_mail

aeesorabmescom@yahoo.co.in

aeesorabmescom@yahoo.co.in

eesgrkptcl@rediffmail.com

65

MESCOM Hosanagara Sub-Division

Shivamogga

Sagar

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Hosanagara.

MESCOM, O&M Sub-Division, Hosanagara

O&M Division, MESCOM, Sagar.

Telephone No.s

08185-221559

08185-221559

08283-226270

Fax No.s

---

---

08183-226270

E_mail

aeehnr@rediffmail.com

aeehnr@rediffmail.com

eesgrkptcl@rediffmail.com

66

MESCOM

Jog

Sub-Division

Shivamogga

Sagar

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Jog.

MESCOM, O&M Sub-Division, Jog.

O&M Division, MESCOM, Sagar.

Telephone No.s

08186-244238

08186-244238

08283-226270

Fax No.s

---

---

08183-226270

E_mail

aeemescomjog@rediffmail.com

aeemescomjog@rediffmail.com

eesgrkptcl@rediffmail.com

67

MESCOM Shikaripura

Sub-Division

Shivamogga

Shikaripura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Shikaripura.

MESCOM, O&M Sub-Division, Shikaripura.

O&M Division, MESCOM, Shikaripura

Telephone No.s

08187-223240

08187-223240

08187-222675

Fax No.s

---

---

08187-222625

E_mail

aeeshikaripura@rediffmail.com

aeeshikaripura@rediffmail.com

eeshikaripura@rediffmail.com

68

MESCOM

Shiralakoppa

Sub-Division

Shivamogga

Shikaripura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.,)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Shiralakoppa

MESCOM, O&M Sub-Division, Shiralakoppa.

O&M Division, MESCOM, Shikaripura

Telephone No.s

08183-233031

08183-233031

08187-222675

Fax No.s

---

---

08187-222625

E_mail

aeeshiralakoppa@gmail.com

aeeshiralakoppa@gmail.com

eeshikaripura@rediffmail.com

69

MESCOM Anavatti

Sub-Division

Shivamogga

Shikaripura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Anavatti

MESCOM, O&M Sub-Division, Anavatti

O&M Division, MESCOM, Shikaripura

Telephone No.s

08184-267222

08184-267222

08187-222675

Fax No.s

---

---

08187-222625

E_mail

aeeanavatti@rediffmail.com

aeeanavatti@rediffmail.com

eeshikaripura@rediffmail.com

70

MESCOM CSD Chikmagalur

Chikmagalur

Chikmagalur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M City Sub-Division, Chikmagalur

MESCOM, O&M Urban Sub-Division, Chikmagalur.

O&M Division, MESCOM, Chikmagalur.

Telephone No.s

08262-222594

08262-222594

08262-222393

Fax No.s

08262-222393

---

08262-222393

E_mail

aeeusdckm@rediffmail.com

aeeusdckm@rediffmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

71

MESCOM  RSD Chikmagalur

Chikmagalur

Chikmagalur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, Chikmagalur

MESCOM, O&M Rural Sub-Division, chikmagalur.

O&M Division, MESCOM, Chikmagalur.

Telephone No.s

08262-222421

08262-222421

08262-222393

Fax No.s

---

---

08262-222393

E_mail

aeersdcml@rediffmail.com

aeersdcml@rediffmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

72

MESCOM, Aldur

Chikmagalur

Chikmagalur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Aldur

MESCOM, O&M Sub-Division, Aldur

O&M Division, MESCOM, Chikmagalur.

Telephone No.s

08262-250977

08262-250977

08262-222393

Fax No.s

---

---

08262-222393

E_mail

aeealdur@rediffmail.com

aeealdur@rediffmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

73

MESCOM Mudigere

Sub-Division

Chikmagalur

Chikmagalur

Designation

Asst. Executive Engineer e.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Mudigere.

MESCOM, O&M Sub-Division, Mudigere.

O&M Division, MESCOM, Chikmagalur.

Telephone No.s

08263-220270,222080

08263-222080

08262-222393

Fax No.s

---

---

08262-222393

E_mail

aeemdgmescom@rediffmail.com

aeemdgmescom@rediffmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

74

MESCOM Kalasa

Sub-Division

Chikmagalur

Chikmagalur

Designation

Asst. Executive Engineer e.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kalasa

MESCOM, O&M Sub-Division, Kalasa

O&M Division, MESCOM, Chikmagalur.

Telephone No.s

08263-274240

08263-274240

08262-222393

Fax No.s

---

---

08262-222393

E_mail

aeekalasamescom@gmail.com

aeekalasamescom@gmail.com

eeecmlmescom@rediffmail.com

75

MESCOM Balehonnur Sub-Division

Koppa

balehonnur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Balehonnur.

MESCOM, O&M Sub-Division, Balehonnur.

O&M Division, MESCOM, Koppa

Telephone No.s

08266-250469

08266-250469

08265-222365

Fax No.s

---

---

---

E_mail

aeemescombhr@yahoo.co.in

aeemescombhr@yahoo.co.in

ee.mescom.koppa.division@gmail.com

76

MESCOM Koppa

Sub-Division

Koppa

koppa

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Koppa.

MESCOM, O&M Sub-Division, Koppa.

O&M Division, MESCOM, Koppa

Telephone No.s

08265-222660

08265-222660

08265-222365

Fax No.s

---

---

---

E_mail

aeemescomkoppa@yahoo.co.in

aeemescomkoppa@yahoo.co.in

ee.mescom.koppa.division@gmail.com

77

MESCOM Sringeri

Sub-Division

Koppa

Sringeri

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Sringeri.

MESCOM, O&M Sub-Division, Sringeri.

O&M Division, MESCOM, Koppa

Telephone No.s

08265-250364

08265-250364

08265-222365

Fax No.s

-

-

---

E_mail

aeesrgmescom@gmail.com

aeesrgmescom@gmail.com

ee.mescom.koppa.division@gmail.com

78

MESCOM

Kadur

Sub-Division

Kadur

Kadur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Kadur

MESCOM, O&M Sub-Division, Kadur.

O&M Division, MESCOM, Kadur.

Telephone No.s

08267-223826

08267-223826

08267-221598

Fax No.s

---

---

08267-221600

E_mail

aee_kdrmescom@rediffmail.com

aee_kdrmescom@rediffmail.com

eekadur473@rediffmail.com

79

MESCOM Birur

Sub-Division

Kadur

Birur

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech)

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Birur

MESCOM, O&M Sub-Division, Birur.

O&M Division, MESCOM, Kadur.

Telephone No.s

08267-255776

08267-255776

08267-221600

Fax No.s

---

---

08267-221598

E_mail

aeebrr_mescom@rediffmail.com

aeebrr_mescom@rediffmail.com

eekadur473@rediffmail.com

80

MESCOM Tarikere

Sub-Division

Kadur

Tarikere

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Tarikere.

MESCOM, O&M Sub-Division, Tarikere.

O&M Division, MESCOM, Kadur.

Telephone No.s

08261-222253

08261-222253

08267-221598

Fax No.s

---

---

08267-221600

E_mail

aeetkr@gmail.com

aeetkr@gmail.com

eekadur473@rediffmail.com

81

MESCOM Ajjampura Sub-Division

Kadur

Ajjampura

Designation

Asst. Executive Engineer (Ele.)

Asst. Engineer (Ele.)(Tech),

Executive Engineer (Ele.)

Postal Address

MESCOM, O&M Sub-Division, Ajjampura.

MESCOM, O&M Sub-Division, Ajjampura.

O&M Division, MESCOM, Kadur.

Telephone No.s

08261-245135

08261-245135

08267-221598

Fax No.s

---

---

08267-221600

E_mail

aeeajp_mescom@rediffmail.com

aeeajp_mescom@rediffmail.com

eekadur473@rediffmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-02-2022 10:55 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080