ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರ ಕಛೇರಿಗಳು

 

ಈ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್/ಪ್ರಚಾರಗಳು/ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ ಕಾಯಿದೆ-2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕಾಡಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ಇಮೇಲ್ 
1 ದಿನೇಶ್ ಎಚ್.ಆರ್  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸ್ಕಾಡಾ 0824-2211353 9448998701 seemescom.scada@gmail.com
2 ನಾಗರಾಜ್.ನಾಯ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480833077 seemescom.scada@gmail.com
3  ಪ್ರವಿತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480833079 seemescom.scada@gmail.com
4 ಜಯಸ್ಮಿತಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480833076 seemescom.scada@gmail.com
5 ನಂದಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9448998730 seemescom.scada@gmail.com
6  ಜಿನೇಶ್ ಜೆ.ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480833080 seemescom.scada@gmail.com
7 ಮಹೇಶ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480833078 seemescom.scada@gmail.com
8  ಗುರುಬಸವರಾಜ ಎಂ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480880510 seemescom.scada@gmail.com
9 ಮಹೇಶ್ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480880549 seemescom.scada@gmail.com
10 ಶುಭದಾ  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) 0824-2221548 9480880557 seemescom.scada@gmail.com
11
ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ
0824-2221548 9480880486 seemescom.scada@gmail.com

 

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪದನಾಮ  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ಇಮೇಲ್ 
1 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ 0824-2230366 9448289403 seehrdmescom@gmail.com
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ 0824-2230366 9480833096 hrdmescom@rediffmail.com
3 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ 0824-2230366 9448998797 hrdmescom@rediffmail.com
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ 0824-2230366 8277882795 hrdmescom@rediffmail.com

 

ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ. ವೃತ್ತಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪದನಾಮ  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ಇಮೇಲ್ 
1 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ    9448289558 seemrtmescom@gmail.com
2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ    9480880472 seemrtmescom@gmail.com
3 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಂ.ಟಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ    9448289417  
ಮೀಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ (ಎಂ.ಟಿ.) ಮತ್ತು ರಿಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ (ಆರ್.ಟಿ.)
4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಂ.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು   9480833058 aeemtsdmng@gmail.com
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಂ.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು   9448998720 aeemtsdmng@gmail.com
6 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಂ.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ   9480833062  
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು   9480833057 aeertmescom@gmail.com
8 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು   9480880408 aeertmescom@gmail.com
9 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು   9448998722 aeertmescom@gmail.com
10 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು    9448998721 aeertmescom@gmail.com
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆರ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು    9448998723 aeertmescom@gmail.com
ಹೈ ಟೆನ್ಯನ್ (ಹೆಚ್. ಟಿ.) ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು   9448289435 aeehtr_mng@rediffmail.com
13 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು   9480841348 aeehtr_mng@rediffmail.com
14 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಬಂಟ್ವಾಳ   9480833059  
15 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಉಡುಪಿ   9448998726 aeehtudupi@gmail.com
16 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 1, ಹೆಚ್.ಟಿ., ಉಡುಪಿ   8277882821 aeehtudupi@gmail.com
17 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) - 2, ಹೆಚ್.ಟಿ., ಉಡುಪಿ   9448998758 aeehtudupi@gmail.com
18 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ   9448289451 htrshimoga@gmail.com
19 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು   9480833072  
ಲೊ ಟೆನ್ಯನ್ (ಎಲ್.ಟಿ.) ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು
20 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು-1 0824-2980034 9448289434 aeeltrating.mng@gmail.com
21 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು - 1 0824-2980034 9448998716 aeeltrating.mng@gmail.com
22 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು-1 0824-2980034 9448998718 aeeltrating.mng@gmail.com
23 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು-2   9480880499  
24 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು - 2   9480880559  
25 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು-2   9448998719  
26 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳ   9480833060 aeeltrbtl@gmail.com
27 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್. ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಬಂಟ್ವಾಳ   9480880575 aeeltrbtl@gmail.com
28 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ - 2, ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಬಂಟ್ವಾಳ   8277881590 aeeltrbtl@gmail.com
29 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್. ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಪುತ್ತೂರು    9448289548 aeeltrptr@gmail.com
30 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಪುತ್ತೂರು   9448998753 aeeltrptr@gmail.com
31 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಪುತ್ತೂರು    9448998754 aeeltrptr@gmail.com
32 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಉಡುಪಿ   9448289440  
33 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್,ಕಾರ್ಕಳ   9480833063  
34 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಕುಂದಾಪುರ   9480880465 aeltrkdpr@gmail.com
35 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ    9448998756 aeltrkdpr@gmail.com
36 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-272660 9448289450 aeeltrsmg_mescom@rediffmail.com
37 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-272660 9448998745 aeeltrsmg_mescom@rediffmail.com
38 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-272660 9448998747 aeeltrsmg_mescom@rediffmail.com
39 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-272660 9448998748 aeeltrsmg_mescom@rediffmail.com
40 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಭದ್ರಾವತಿ    9480833043 ltrbadravati@gmail.com
41 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಸಾಗರ   9448289555  
42 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಶಿಕಾರಿಪುರ   9480833071  
43 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು   9448289458 ltrchikmagalur@gmail.com
44 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಕೊಪ್ಪ   9480833097  
45 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಕೊಪ್ಪ   9480880581  
46 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಕಡೂರು   9480833070  

 

33/11 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪದನಾಮ  33/11 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
1 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಂಕನಾಡಿ 0824-2439140 9480841382
2 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನೆಹರು ಮೈದಾನ 0824-2443854 9480841384
3 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಂದಿಗುಡ್ಡ 0824-2414088 9480841388
4 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅತ್ತಾವರ 0824-2441032  
5 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತೊಕೊಟ್ಟು 0824-2461333 9480841385
6 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕದ್ರಿ 0824-2213212 9480841386
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅಳಕೆ(ಕುದ್ರೋಳಿ) 0824-2491072 9480841387
8 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ 0824-2455113 9480841383
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಪಣಂಬೂರು 0824-2407444 9480841390
10 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 0824-2271957 9480841389
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 08256-232075  
12 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 08256-277675  
13 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ವಗ್ಗ 08255-206902  
14 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ 08256-277675  
15 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅರಿಯಡ್ಕ (ಕುಂಬ್ರ) 08251-285283 9480841363
16 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸವಣೂರು 08251-282063 9480841364
17 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ 08251-231393 9480880409
18 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನೆಲ್ಯಾಡಿ 08251-212493 9480841368
19 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಡಬ 08251-260353 9480841367
20 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೆಳ್ಳಾರೆ 08257-272399 9480841365
21 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸುಳ್ಯ 08257-230399 9480841366
22 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ 08257-281499 9480880441
23 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉರ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಜಿಐಎಸ್)     
24 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಕಾವು 08251-200912   
25 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಗುತ್ತಿಗಾರ್ 08257-201029  
25 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಕಕ್ಕಿಂಜೆ   08256-208144    9480833055 
27 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ವೇಣೂರು    08256-286258   8277881517 
28 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಕಲ್ಲಡ್ಕ   8277881482  
29 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ    9480881482  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 33 ಕೆವಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉಡುಪಿ   9480833073
30 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು 0820-2520694 9480841302
31 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಶಿರ್ವಾ 0820-2559262 9480841303
32 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತಲ್ಲೂರು 08254-238282 9480880430
33 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಗಂಗೊಳ್ಳಿ 08254-275400 9480880577
34 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೈಂದೂರು 08254-251328 9480880429
35 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹೆಬ್ರಿ 08253-251069 9480841305
36 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಪರ್ಕಳ   9480880503
37 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಲ್ಪೆ   9448289619 
38 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉದ್ಯಾವರ (ಜಿಐಎಸ್)    9448289620
 39  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  ಕೋಟಾ (ಜಿಐಎಸ್)    8277882892
40 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೊಲ್ಲೂರು   8277882720
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
41 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹೊಸನಗರ 08185-221231 9448998717
42 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬ್ಯಾಕೋಡು   8277880788
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
43 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಳಸ 08263-274625  
44 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೊಪ್ಪ 08265-221165 9448998715
45 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕರಡಿಹಿತ್ಲು 08265-239030  
46 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಶೃಂಗೇರಿ 08265-250164 / 250644  
47 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಜಯಪುರ 08265-245460 9482667488  
48 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ (ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ) 08266-220136  
49 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಣಕಲ್   8277882911

   

24x7 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪದನಾಮ  24x7 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಂಗಳೂರು 
1 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನೆಹರು ಮೈದಾನ 0824-2423127 -
2 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ 0824-2456919 -
3 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ 0824-2425599/ 0824-2443542 -
4 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಜಪ್ಪು 0824- 2418066, 0824-2418060 -
5 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕುಲಶೇಖರ 0824-2231039 -
6 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉಳ್ಳಾಲ 0824-2466233 -
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ವಾಮಜೂರು 0824-2263001 -
ಕಾವೂರು
8 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾವೂರು 0824-2481656   9480841377
9 - ಪಣಂಬೂರು 0824-2407756/ 0824-2407757  9480841378
10 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸುರತ್ಕಲ್ 0824-2475379 9480833008
11 - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 08258-236255 9480833004
12 - ಕೈಕಂಬ 0824-2258102 9480841380
13 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮುಲ್ಕಿ 0824-2290537 -
ಬಂಟ್ವಾಳ 
14 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪವಿಭಾಗ-1 - 9480880552
15 - ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪವಿಭಾಗ-1 - -
16 - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ - -
17 - ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ - -
18 - ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ - -
ಪುತ್ತೂರು
19 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ 18004251920 9480833013
20 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ 08251-285683 -
21 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ 9480841369 9480841369
22 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ 08257-233299 9480833015
23 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ 08257-281355 -
ಉಡುಪಿ 
24 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಉಡುಪಿ 18004251918/0820-2520313 / 2536220 / 2536221 9448289442
25 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಣಿಪಾಲ 0820-2572168 9448083010
26 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 0820-2561066  
27 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾಪು     
ಕಾರ್ಕಳ
28 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಕಳ 08258-234248 9480833011
29 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹೆಬ್ರಿ    
30 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಿಟ್ಟೆ    
ಕುಂದಾಪುರ
31 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕುಂದಾಪುರ 08254-230382 9480833022
32 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತಲ್ಲೂರು 08254-238182 9480880578
33 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೈಂದೂರು 08254-251028 9480833012
34 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೋಟ     
35 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಶಂಕರನಾರಾಯಣ    
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
36 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಗರ ಸೇವಾಕೆಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  08182-222369 -
37 - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -2 - -
38 - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -3 - -
39 - ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - -
40 - ಕುಂಸಿ - -
36 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 08181-228222 -
ಭದ್ರಾವತಿ
37 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಭದ್ರಾವತಿ  08282-266786 -
38 - ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಭದ್ರಾವತಿ  - -
39 - ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು  - -
ಸಾಗರ
40 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಾಗರ 08183-226098 -
41 - ಸೊರಬ - -
42 - ಹೊಸನಗರ - -
43 - ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ - -
44 - ಜೋಗ  - -
ಶಿಕಾರಿಪುರ
45 - ಅನವಟ್ಟಿ - -
46 - ಶಿಕಾರಿಪುರ - -
47 - ಶಿರಲಕೊಪ್ಪ - -
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
48 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ 08262 235566 -
49 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮೂಡಿಗೆರೆ 08263 220270
ಕೊಪ್ಪ
50 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ 08266 250969  -
51 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ  08266 220135 9448289488
52 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಶೃಂಗೇರಿ 08265 250164 9480833024
53 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೊಪ್ಪ 08265 221060  -
ಕಡೂರು
54 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಡೂರು (ಪಟ್ಟಣ) 08267 221213 9480833023
55 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬೀರೂರು - 8277882022
56 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅಜ್ಜಂಪುರ  - 9964193920
57 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ತರಿಕೆರೆ  - 8277882820

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2023 03:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080