ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಬಾಷೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡತದ ಗಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

೦೮.೦೧.೨೦೨೪ ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  ೭೪೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ/ ಕೋಟಾಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

೦೩.೦೧.೨೦೨೪  ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ    ೯೭೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಮವಿಸಕಂನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

೨೯.೧೧.೨೦೨೩  ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  ೫೮೭  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ( ಕಾನೂನು) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೦೬.೧೧.೨೦೨೩  ಕನ್ನಡ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ ೩೪೫ ಕೆ.ಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೈಜತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು

೩೧.೧೨.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೬  ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:07.09.2022 ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೈಜತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು

೦೭.೦೯.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೬೫೧ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩೦.೦೬.೨೦೨೨ ರಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

೨೪.೦೬.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೬೮ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

೨೩.೦೬.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭೬೮ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

೩೦.೦೫.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೪೯೪ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

೨೯.೦೪.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೫.೯ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

೧೯.೦೧.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ೮೦೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 => ಅಧಿಸೂಚನೆ

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ‌ ಕಟ್-‌ ಅಫ್

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

‌೦೫.೦೧.೨೦೨೨ ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  ೬.೮೭ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 => ಅಧಿಸೂಚನೆ

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ‌ ಕಟ್-‌ ಅಫ್.

=> ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

  ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೭.೬ ಎಂ.ಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಪರಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

೨೭.೧೧.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

೧.೬ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನನಿ/ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್‌/ಸಿವಿಲ್),ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್‌/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

೨೧.೨೨.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

೭೦೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್/ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ - ೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

=> ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಕಟ್ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

=> ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

=> ಕರೆಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

 

೧೮.೦೬.೨೦೨೦

ಕನ್ನಡ

 

 

ಆಂಗ್ಲ

 

ಆಂಗ್ಲ

 

ಆಂಗ್ಲ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

 

 

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

 

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

 

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್

 

೧.೫ ಎಂ.ಬಿ

 

 

೩೧೬ ಕೆ.ಬಿ

 

೪೩೦ ಕೆ.ಬಿ

 

ಲಿಂಕ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  ೧೭.೦೩.೨೦೨೦ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ೮೫ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦.೦೨.೨೦೧೯ ಕನ್ನಡ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ‌೪೯೨ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-01-2024 01:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080